ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

PHP Programmer

The Institute for HIV Research and Innovation (IHRI) (Formerly PREVENTION, Thai Red Cross AIDS Research Centre) is a leader in research and innovation in the prevention of HIV and other health issues. We are a non-profit organization that is focused on organizational development through effective human resources management and capacity development processes to enable our personnel to work as efficiently as possible. Based on equality and community participation, which drives good public health policy. In addition, IHRI is a regional resource for research, education and training.

 

The Institute for HIV Research and Innovation (IHRI) stands for the elimination of stigma and discrimination and respect for diversity, to allow individuals to truly demonstrate their full potential, meet challenges, and have opportunities for career advancement and personal development to build a creative society together with us.

 

Role Overview: ตำแหน่ง Database Programmer มีหน้าที่ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลทางคลินิกให้ได้ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่าย โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการรายงานผลการเก็บข้อมูล การดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลในระยะยาว รวมถึงสนับสนุนการจัดทำรายงานจากข้อมูลนั้นเพื่อส่งให้ผู้บันทึกข้อมูล นักวิจัย นักชีวสถิติ แหล่งทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่รวบรวมมาตอบคำถามงานวิจัยทางคลินิก มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และไม่มีข้อขัดแย้งกันเอง ตลอดจนมีความพร้อมส่งต่อให้แก่ผู้วิจัยใช้ในการจัดทำรายงานแก่ผู้ให้ทุน และนักชีวิสถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

 

Core Accountability & Responsibility:

 • ออกแบบฐานข้อมูลหรือระบบการจัดเก็บข้อมูลบนเว็ปไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ ให้ตรงกับแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามตัวตัวชี้วัดของแต่ละโครงการวิจัย
 • อธิบายวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล และระบบการเก็บข้อมูลบนเว็ปไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูล แก่ผู้บันทึกข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
 • ออกแบบรายงาน และดึงข้อมูลในระบบเพื่อออกรายงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้
 • จัดเตรียมข้อมูล ตามที่ผู้ใช้งานต้องการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

 

Qualifications and Experience:

 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านต่อไปนี้
  PHP Programming Language: Develop and Modification Existing Program
  Database Management: Design and Maintenance Database system, MySQL is a must.
  Javascript, Ajax and JQuery: Develop and Modification Existing Program
  App Server or PHP Web Server: Maintenance server
 • มีความรู้และทักษะในการใช้งานระดับสูงโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Access etc.) 
 • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอย่างดี

 

Please send your cover letter, CV and expected salary by email to recruit@ihri.org. If you need any further information, please contact us via e-mail or phone: 02-160-5371  or visit our website at www.ihri.org Application Deadline: 31 December 2021 Only short-list candidates will be notified.

Contact : recruit@ihri.org / 02-1605371 / 061-8689651


ไอที / IT

Editorials

View more

Lasted contents

View more