ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Organization : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

ด้วยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร สำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) .. ๒๕๕๔ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) .. ๒๕๖๒

. ผู้สมัครเพศชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารรือได้รับการยกเว้น จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาได้

. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service mind) สามารถประสานงานภายใต้ความเร่งด่วนและความกดดัน มีมนุษยสัมพันธ์สามารถสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานและบุคคลที่แตกต่างหลากหลายได้ดี มีทักษะการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะในการทำงานเป็นทีม

. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

. เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและทำงานในวันหยุดเป็นครั้งคราวได้

 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร (ถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ชุด)

. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นดำขนาด ๑ นิ้ว (ไม่เกิน ๖ เดือน) ๒ รูป

. สำเนาทะเบียนบ้าน

. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript หรือในรูปแบบ Digital Transcript ที่รับรองโดยสถานศึกษา)

. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

. สำเนาอื่น ๆ เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ประกาศนียบัตรต่างๆ เป็นต้น

 

 

ารรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และ ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้ ๒ วิธีดังนี้

. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ hr.recruitment@moralcenter.or.th ภายในวันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

. ทางไปรษณีย์ Ems หรือบริษัทขนส่งเอกชน มาที่

งานทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (สมัครงาน)

เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ ชั้น ๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โดยถือวันส่งต้นทางตามที่ประทับตราเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรณีส่งเอกสารการสมัครตามข้อ ๒. ให้ผู้สมัครแจ้งเลขพัสดุ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อศูนย์คุณธรรมทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr.recruitment@moralcenter.or.th

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hr.recruitment@moralcenter.or.th หรือโทรศัพท์ -๒๖๔๔-๙๙๐๐ ต่อ ๑๐๓ และ ๒๐๖

 

การคัดเลือก

. ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศ

. คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม .. ๒๕๖

ศูนย์คุณธรรม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกผู้สมัครที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศ วันที่ พฤศจิกายน.. ๒๕๖

 

 

(รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี)

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

 

-รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุต่งตั้ง

เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

ลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร สำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ดำเนิน ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบทางการเงินของศูนย์คุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีภารกิจงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. รับ-จ่ายเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการเงิน

 2. ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

 3. ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในการรับ-จ่ายเงิน โอน เงินทุกประเภทของศูนย์คุณธรรมที่มาติดต่อและติดตามงานของกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงาน

 4. จัดทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร

 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการฯ

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานการเงินการบัญชีไม่น้อยกว่า ๒ ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงิน และงบประมาณ ความรู้ความสามารถในการบริหารเงิน ความรู้ในการจัดทำ สอบทานข้อมูลทางการเงินและจัดทำรายงานการเงิน ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานโครงการ การวางแผนค่าใช้จ่าย และความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และระบบการเงินการบัญชี ทักษะในการประสานงาน การจัดการข้อมูล ทักษะการทำงานเป็นทีม

 6. มีสมารถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความละเอียดรอบคอบความเชี่ยวชาญในการเบิกจ่ายเงิน มีความรู้ด้านบัญชี

 

 

Contact : hr.recruitment@moralcenter.or.th


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier

Editorials

View more

Lasted contents

View more