ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

หัวหน้าฝ่ายพยาบาลและการอบรม , Nurse Supervisor Trainer

ประกาศรับสมัครงาน

 

องค์กรมัลทีเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Malteser International) เป็นองค์กรสาธารณกุศลจากประเทศเยอรมันนี โดยให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนากับผู้ด้อยโอกาสในประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันองค์กรมัลทีเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยจากการสู้รบในพื้นที่ อำเภอสบเมย และ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานหลักขององค์กรตั้งอยู่ใน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งขณะนี้ทางองค์กรกำลังหาผู้ร่วมงานชาวไทยที่มีประสบการณ์และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ในตำแหน่ง ทัวหน้าฝ่ายพยาบาล และการอบรม

 

หัวหน้าฝ่ายพยาบาลและการอบรม

ประจำสำนักงาน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พื้นที่ทำงาน พื้นที่สนามำเภอสบเมย และ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะเวลาจ้างงาน จนถึงเดือนกรกฎาคม พ..2565 และมีโอกาสในการขยายระยะเวลาภายหลัง

อัตราเงินดือน 30,000 – 35,000 บาทต่อเดือน (พร้อมผลประโยชน์ด้านอื่นๆ )

 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป

 

บทบาทและหน้าที่หลักในฐานะหัวหน้างานพยาบาล

 1. ให้บริการการงานดูแลรักษาและพยาบาลแก่ผู้ป่วยในสถานพยาบาลสนาม รวมทั้งให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสถานพยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่

 2. ติตดามการทำงานและให้คำปรึกษาแนะนำ การให้บริการสุขภาพในสถานพยาบาลสนาม ของจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสถานพยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุข

 3. ให้คำปรึกษาแนะนำการคัดกรองแรกเข้า ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อคัดแยกบุคคลที่มีความต้องการด้านการรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ

 4. ดำเนินและติดตามงานการป้องกัน ควบคุม และการจัดการผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่เป้าหมายให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฎิบัติที่เป็นมาตรฐาน

 5. สนับสนุนที่ปรึกษหรือหัวหน้างานด้านคลินิก ในการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลภาครัฐ

 6. ให้การฝึกอบรมพื้นฐานและการฝึกอบรมทบทวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสถานพยาบาลสนาม และอาสาสมัครสาธารณสุข

 7. สนับสนุนช่วยเหลือและให้บริการด้านอนามัยแม่และเด็ก ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายผดุงครรภ์

 8. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพและรายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน

 

บทบาทและหน้าที่ในฐานะผู้ดำเนินการฝึกอบรมพยาบาล

 1. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมพยาบาลขององค์กรมัลทีเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมพยาบาลในพื้นที่ตามคู่มือการฝึกอบรม

 3. จัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรม

 4. เตรียมและดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมหลังจากสิ้นสุดบทเรียนในแต่ละวิชา รวมทั้งบันทึกผลการประเมินอย่างเป็นระบบและเหมาะสม

 5. รับผิดชอบในการจัดการสอบประเมินผลสุดท้ายเพื่อประเมินทักษะของผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

 6. นำเสนอรายงานผลการฝึกอบรมอย่างเป็นระยะ ๆ เพื่อชี้แจงค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณ รวมถึงผลความสำเร็จ และความจำเป็นอื่น ๆ ในการฝึกอบรม

 

ทักษะและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล โดยมีประสบการณ์การทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนอย่างน้อย 3 ปี

 2. เคยมีประสบการณ์การทำงานพยาบาลในพื้นที่หรือในสิ่งแวดล้อมที่มีทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกจำกัด

 3. เคยมีประสบการณ์การฝึกอรม และมีทักษะการสอนและการจัดฝึกอบรมที่ดี

 4. มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจำกัดและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 5. มีทักษะในการแก้ปัญหา การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการคิดวิเคราะห์

 6. มีความละเอียดและรอบคอบ

 7. สามารถสื่อสารภาษาไทย กะเหรี่ยง (สะกอร์) และ/หรือ ภาษาพม่าได้เป็นอย่างดี

 

 

วันเริ่มต้นการทำงาน โดยเร็วที่สุด

วันสิ้นสุดการสมัครงาน 15 ธันวาคม พ.. 2564

เอกสารประกอบการสมัครงาน จดหมายสมัครงาน ประวัติการทำงาน สำเนาหลักฐานการศึกษา รายชื่อบุคคลอ้างอิง

ส่งจดหมาและหลักฐานการสมัคร Malteser International บ้านเลขที่ 234 หมู่ 12 .แหล่งพานิชย์ ต.บ้านกาศ

.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

หรือส่งหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ได้ที่ per.vogel@malteser-international.org

 

 

ทางองค์กรจะติดต่อผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมเบื้องต้นเท่านั้น

 

 

 

 

Vacancy Announcement

 

Malteser International is a German non-governmental organization providing humanitarian assistance and development aid for people in need in over 20 countries. Malteser International is currently working with temporary refugee shelters and surrounding villages in Sob-Moei district, Mae Hong Son province in Thailand. Our office located in Mae Sariang is looking for an efficient, motivated and experienced Thai national for the position as Nurse Supervisor/Trainer

 

Nurse Supervisor Trainer

 

Duty Station: Mae Sariang town, Mae Hong Son province

Work locations: Mae Sariang and Sob-Moei Districts

Duration: Until July 2022

Salary range: 30,000-35,000 THB (+benefits)

 

The following is an abridged version of the full job description

 

 

Main Responsibilities/Duties as Nurse Supervisor

 1. Provide curative health care service including nursing care at health station at target project sites with the support of health station assistant and site-based health volunteers.

 2. Monitor and supervise health care services delivered by health station assistants and volunteers.

 3. Supervise entry screening at target locations to identify persons with special medical care needs.

 4. Implement and monitor COVID 19 case management, prevention, and control activities in target locations according to standard guidelines and protocols.

 5. Support clinical supervisors with patient management, treatment, and referrals to Thai hospitals.

 6. Provide basic and refresher training for health stations assistant and volunteers.

 7. Support to deliver MNCH services in target location with midwife supervisor.

 8. Collect and report basic health data in each target location in weekly and monthly basis.

 

Main Responsibilities/Duties as Nurse Trainer (requires overnight stay at teamhouse in the field)

 1. Review and update Malteser International basic training curriculum for nurses.

 2. Conduct site-based nurse basic training as per curriculum.

 3. Prepare training documents, handouts, tools, and other relevant training materials and prepare data needed for detailed end of training certificate according to set format.

 4. Prepare and conduct periodical evaluation of the trainees at the end of each subject and properly record those results.

 5. Responsible for final examination, both theory and practical, to assess the student’s clinical skills.

 6. Submit periodical training report, indicating budget spent, training achievement and needs.

 

Essential Qualifications/Skills: ทักษะและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. Nurse degree holder with proven registration in home country with at least 3 years of experience as nurse in government or private hospitals.

 2. Previous experience of working as a nurse in a resource limited rural environment.

 3. Previous experience working as trainer or with strong teaching and training skills,

 4. Open and enthusiastic to work in a multicultural and challenging environment with limited resources.

 5. Strong in analytical thinking, prioritization of tasks and problem-solving skills

 6. Meticulous and detail oriented

 7. Fluent in Sgaw Karen and/or Burmese language with good command of Thai as an advantage.

 

 

Starting date: As soon as possible.

Deadline for Application: 15 December 2021

Include in submission: Cover letter, CV, copies of educational certificates, references

Submit to: Malteser International, 234 Moo 12, Laeng Phanit Road, Ban Kad, Mae Sariang, Mae Hong Son, 58110

Or submit by email to: per.vogel@malteser-international.org

Only short-listed candidates will be notified for further procedures

Contact : per.vogel@malteser-international.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

View more

Lasted contents

View more