ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ 2 ตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ 2 ตำแหน่ง

Organization : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดทุกข์-สร้างสุขให้คนในสังคมไทย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์  2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารทางสังคม

ขอบเขตงาน

 • กำกับดูแลและบริหารกลุ่มงานสื่อสารทางสังคมให้ดำเนินการเกิดผลสำเร็จ เพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายรับรู้ เข้าใจ และเห็นประโยชน์ในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • ดูแลการจัดทำแผนงาน ยุทธศาสตร์การสื่อสารทางสังคม และงานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานทุกระดับของ สช.
 • กำกับดูแล และร่วมออกแบบการจัดทำเนื้อหาสาระและสื่อที่เหมาะกับการกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสาร
 • ออกแบบและจัดการสื่อสารทางสังคม โดยประสานงานกับส่วนงานอื่นทั้งในองค์กร และเครือข่ายภาคีภายนอก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสื่อทุกระดับ

คุณสมบัติทั่วไป

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสาร และ/หรือบริหารแผนงานการสื่อสารมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี 
 • มีความเป็นผู้นำความสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการสื่อสารในงานภาคสังคม และ/หรือมีประสบการณ์ออกแบบการสื่อสารด้วย

สื่อรูปแบบใหม่(New Media) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์และสังคมเข้มแข็ง

ขอบเขตงาน

 • กำกับดูแลและบริหารสำนักยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็งให้ดำเนินการเกิดผลสำเร็จ เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมเป็นภาคีการพัฒนา และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
 • สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเสนอข้อเชิงนโยบายและนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ
 • ดูแลการจัดทำแผนงาน งบประมาณ ของสำนักยุทธศาสตร์และสังคมเข้มแข็งและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานทุกระดับของ สช.
 • สนับสนุนการทำงานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินการสร้างยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

คุณสมบัติทั่วไป

 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพหรือสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 15  ปี
 • มีประสบการณ์ด้านในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการประชาสังคม มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีทักษะและประสบการณ์ทำงานเชิงยุทธศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำความสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และนำเสนอข้อมูลงานวิชาการได้ดี

 

ดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2832-9036 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มกราคม 2562

Contact : recruitment@nationalhealth.or.th


ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
บทบาท NGOs กับการเมืองไทย
View more

Lasted contents

จับตารัฐ หวั่นปิดปากประชาชนผ่านพ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหารายได้
ศรีสุวรรณบุกร้อง กลต.สอบหมอบุญพฤติกรรมน่าสงสัยปมดีลวัคซีนทิพย์
เกษตรกรเหลืออด
อาณาจักรซีพี
แอมเนสตี้เรียกร้องไทยให้ความสำคัญเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบ 
View more