ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator-RoLD)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator-RoLD)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

วางแผน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน ติดตาม และประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน เพื่อให้โครงการบรรลุได้ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

-   จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการและคำขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการขออนุมัติจากผู้บริหาร ผ่านการหารือและศึกษาข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และตัวอย่างโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-   ดูแลการจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม
-   ดำเนินงานในกิจกรรมของโครงการให้สำเร็จลุล่วง ด้วยการวางแผนงาน และระบบข้อมูลสำหรับการประสานงานติดต่อของเครือข่าย และ/หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-   ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการทำเอกสารวิชาการ และ/หรือ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ ผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร ผู้บริหารสถาบัน
-   ประสานงาน และสื่อสารอย่างเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
-   ร่างจดหมายทางการและอีเมล์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม และวิทยากร อย่างเหมาะสม มีกาละเทศะ
-   สนับสนุนงานระบบข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตรพิจารณาวิเคราะห์คุณสมบัติผู้สมัครตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้และตัดสินใจได้ตามเงื่อนไขเวลา
-   สามารถเขียน และแปลบทความ ทั้งบทความเชิงวิขาการ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
-   สามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญของโครงการ และรวบรวมข้อมูล คัดกรองประเด็นสำคัญ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยการทำงานร่วมกับส่วนงานภายในองค์กรได้อย่างเรียบร้อย
-   ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลเพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารฯ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

-  การศึกษา: ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา : รัฐศาสตร์ บริหาร การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  ประสบการณ์: อย่างน้อย 3 - 5 ปี ด้าน : งานวิชาการ การจัดอบรมหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
-  มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
-  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
-  มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานโครงการกับทั้งใน และต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 9 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : 02 118 9400 Ext. 117


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักกิจกรรม / Activist

Editorials

บทบาทประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเขตอุตฯ IRPC ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรมสรรพากรกำลังรีดเลือดจากปูกับพ่อค้ายาเส้นหรือไม่
ศรีสุวรรณเผยพร้อมยื่นเอาผิด ขรก.ทุกคนหลังศาลปค.เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดแอซตัน อโศก ไม่ชอบด้วยกม.
แอมเนสตี้เปิดตัวไลน์สติ๊กเกอร์ “Stand Beside You”   ส่งต่อกำลังใจให้คนรอบข้างในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ศรีสุวรรณค้านนายกฯใช้ กม.ติดหนวดคุมเฟกนิวส์ทั้งๆที่ใช้ กม.ปกติได้
View more