ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ช่วยผู้ประสานงานบ้านพัก

ผู้ช่วยผู้ประสานงานบ้านพัก

Organization : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (แอ๊ดดร้า ประเทศไทย )

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (แอ๊ดดร้า ประเทศไทย )

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์(Adventist Development and Relief Agency: ADRA) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านมนุษยธรรม เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กโครงการรักษ์เด็ก  เป้าหมายของโครงการคือลดจำนวนเด็กที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ในชนบท พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

 

 1. ผู้ช่วยผู้ประสานงานบ้านพัก Part - time (Assistant shelter Coordinator) ประจำสถานสงเคราะห์เด็กโครงการรักษ์เด็ก อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (รับตำแหน่ง Part-time: เริ่ม 1 มกราคม – 30 เมษายน 2562)

 

กรอบการทำงาน

ช่วยเหลือผู้ประสานงานบ้านพักในการบริหารจัดการบ้านพักของโครงการรักษ์เด็ก เพื่อให้มีสถานที่พักที่ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับเด็กหญิงในบ้านพัก สนับสนุนการศึกษาและพัฒนากิจกรรมที่เพิ่มทักษะชีวิตสำหรับเด็กหญิง เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กหญิงปลอดภัย มีจิตใจที่เข้มแข็ง และ ได้รับการปกป้องจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้ทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมายจากบ้านพัก
 • ช่วยผู้ประสานงานบ้านพักในการให้คำปรึกษากับเด็กในบ้านพัก
 • ช่วยผู้ประสานงานบ้านพักในการติดต่อกับผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กเพื่อนัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเด็ก
 • ช่วยผู้ประสานงานบ้านพักในการให้การอบรมด้านทักษะอาชีพพื้นฐานให้กับเด็ก
 • ช่วยผู้ประสานงานบ้านพักในการดูแลงานโภชนาการ และสุขภาพของเด็กในบ้านพัก
 • ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางด้านจิตวิญญาณและศีลธรรมอันดีงามให้กับเด็กในบ้านพัก
 • เป็นตัวแทนของโครงการในการเข้าร่วมประชุมหรือติดต่อประสานงานกับเครือข่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ
 • ช่วยผู้ประสานงานบ้านพักในการจัดกิจกรรมระหว่างเด็กและผู้ปกครอง
 • ช่วยผู้ประสานงานบ้านพักในการส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ของบ้านพักเป็นไปอย่างเคร่งครัด
 • ช่วยผู้ประสานงานบ้านพักในการจัดเตรียมรายงานประจำเดือน
 • รับส่งส่งเด็กในบ้านพักไปยังสถานศึกษาเป็นประจำทุกวัน
 • ดูแลงานด้านการเกษตรและกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเด็กในบ้านพัก
 • ดูแลจัดการด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อาหาร ที่จำเป็นแก่เด็กในบ้านพัก
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ หรือผู้ประสานงานบ้านพัก

 

คุณสมบัติการสมัคร

 • สัญชาติไทย เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือ มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานเด็กและเยาวชน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถอยู่ประจำบ้านพักได้
 • มีความรักในการทำงานกับเด็ก และ เยาวชนสตรีที่อยู่ในภาวะเปราะบาง
 • มีความเชี่ยวชาญในการติดต่อสื่อสาร และ ให้คำปรึกษาสำหรับเด็กหญิงที่อยู่ในภาวะเปราะบาง
 • มีความรู้ และ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในประเด็นทางด้านสังคม การพัฒนาชุมชน สิทธิเด็ก จิตวิทยาวัยรุ่น สิทธิมนุษยชน ฯลฯ
 • เข้าใจและสามารถทำงานภายใต้บริบทองค์กรคริสเตียนได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี (MS Office)
 • สามารถสื่อสาร ภาษาชนเผ่าได้อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น อาข่า ม้ง ลีซู

 

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง สำนักงานแอ๊ดดร้า ประเทศไทย

178/95 หมู่บ้านเวิล์ดคลับแลนด์ ซ. 2 ม. 7 ถ. เชียงใหม่-หางดง ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

วงเล็บมุมซอง ว่า “สมัครงานโครงการรักษ์เด็ก”

หรือส่งอีเมล์มาที่   hr@adrathailand.org

ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561

 

 

 1. ตำแหน่ง: พี่เลี้ยงเด็ก Full - time (Shelter Caretaker) ประจำสถานสงเคราะห์เด็กโครงการรักษ์เด็ก อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- จัดการดูแลกิจกรรมประจำวันในบ้านพัก

- ติดต่อผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กเพื่อนัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเด็ก

- อบรมด้านทักษะอาชีพพื้นฐานให้กับเด็ก ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลโภชนาการ สุขภาพอนามัยแก่เด็กและพาไปโรงพยาบาล กรณีเจ็บป่วย หรือนัดพบแพทย์

- ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางด้านจิตวิญญาณและศีลธรรมอันดีงามให้กับเด็ก

- เป็นตัวแทนของโครงการฯ ในการเข้าร่วมประชุมหรือติดต่อประสานงานกับเครือข่ายตามที่ได้รับมอบหมาย

- ออกแบบกิจกรรมและนำเสนอแผนงานให้กับผู้ประสานงานบ้านพัก

- จัดกิจกรรมระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลเด็กให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ของบ้านพักเอย่างเคร่งครัด

- จัดเตรียมรายงานประจำเดือน ตามที่ได้รับมอบหมาย

- รับส่งเด็กในบ้านพักไปยังสถานศึกษาเป็นประจำทุกวัน

- ดูแลงานด้านการเกษตรและกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเด็ก

- ดูแลจัดการด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  และอาหาร

- บันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและจัดเก็บลงในฐานข้อมูล

- ร่วมมือกับนักสังคมสงเคราะห์ในการให้คำปรึกษาหรือการบำบัดที่เหมาะสมแก่เด็ก

- พักในสถารสงเคราะห์ฯ เพื่อดูแลเด็ก

- ให้คำปรึกษา สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ ร่างกายและจิตใจให้แก่เด็ก

- สอนการบ้านหรือสอนพิเศษแก่เด็ก

- มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ หรือผู้ประสานงานบ้านพัก

 

คุณสมบัติการสมัคร

 • สัญชาติไทย เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถอยู่ประจำบ้านพักได้
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออาชีวศึกษา หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานกับมูลนิธิฯ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็กและเยาวชน
 • มีความรักในการทำงานกับเด็ก และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเจรจาต่อรองได้
 • มีทักษทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • สามารถสื่อสารภาษาไทย ถาษาชนเผ่าได้อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น อาข่า ลีซอ ม้ง และอื่นๆ
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและทำงานตามลำพังและเป็นทีมได้
 • เข้าใจและสามารถทำงานภายใต้บริบทองค์กรคริสเตียนได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

 

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง สำนักงานแอ๊ดดร้า ประเทศไทย

178/95 หมู่บ้านเวิล์ดคลับแลนด์ ซ. 2 ม. 7 ถ. เชียงใหม่-หางดง ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

วงเล็บมุมซอง ว่า “สมัครงานโครงการรักษ์เด็ก”

หรือส่งอีเมล์มาที่   hr@adrathailand.org

ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561

 

Contact : hr@adrathailand.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

บทบาทประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเขตอุตฯ IRPC ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรมสรรพากรกำลังรีดเลือดจากปูกับพ่อค้ายาเส้นหรือไม่
ศรีสุวรรณเผยพร้อมยื่นเอาผิด ขรก.ทุกคนหลังศาลปค.เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดแอซตัน อโศก ไม่ชอบด้วยกม.
แอมเนสตี้เปิดตัวไลน์สติ๊กเกอร์ “Stand Beside You”   ส่งต่อกำลังใจให้คนรอบข้างในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ศรีสุวรรณค้านนายกฯใช้ กม.ติดหนวดคุมเฟกนิวส์ทั้งๆที่ใช้ กม.ปกติได้
View more