ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ข้อมูล และสื่อเผยแพร่ จ.กรุงเทพฯ

        มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งและการดำเนินงาน จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ โดยขอบเขตงานโครงการ ครอบคลุมงานอนุรักษ์และฟื้นฟู ภายใต้แนวทาง คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ งานจิตสำนึกกับเยาวชน และงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

 

เจ้าหน้าที่ข้อมูล และสื่อเผยแพร่ จ.กรุงเทพฯ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานข้อมูลภายในหน่วยงาน รับผิดชอบการรวบรวมและเขียน

บทความเพื่อสรุปองค์ความรู้ในการดำเนินงาน รับผิดชอบการจัดทำสื่อเผยแพร่ต่างๆ และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ของมูลนิธิ

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ประสานงานภายในหน่วยงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปองค์ความรู้ในการดำเนินโครงการ
 • เขียนบทความ หรือ สรุปข้อมูลเพื่อใช้เผยแพร่ในสื่อเผยแพร่รูปแบบต่างๆ
 • เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ โดยใช้โซเชียลมีเดีย
 • ประสานงานภายนอกหน่วยงาน เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่ต่างๆ
 • จัดเตรียมเอกสาร และบันทึกรายงานการประชุม
 • ติดตามข่าวสารและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี (หากจบปริญญาตรีในสาขาวารสารศาสตร์ / วนศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความสามารถในการสรุปประเด็นจากข้อมูลที่ได้รับ ให้เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
 • สามารถเขียนบทความ สกู๊ป เนื้อหา เพื่อใช้ในการเผยแพร่สื่อต่างๆ ได้
 • มีความสนใจและสามารถใช้สื่อ Social Media ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการติดตามเพจสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดโดยลำพังได้
 • หากขับรถได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การบังคับบัญชา

 • ผู้บังคับบัญชา : ผู้จัดการมูลนิธิ

 

ติดต่อสอบถามและส่งเอกสาร

 • ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561
 • ส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่อีเมล์ : wanna@thairakpa.org และ  mananee.pha@egco.com
 • สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ : 053 329-378 คุณวรรณาหรือคุณพรรณี

 

Contact : wanna@thairakpa.org


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more