ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

Organization : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม “การสร้างสังคมบนฐานความรู้” (Knowledge -based Society for Health) ดำเนินงานที่สำคัญเพื่อสังคมในด้านการจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เปิดรับสมัครพนักงานประจำมูลนิธิฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน  1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ 

 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา การเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน และภาษีอากร อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

ขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 • ปฎิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย
 • เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
 • ดูแลงานด้านภาษีต่างๆ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ดูแลทะเบียนพัสดุ / ครุภัณฑ์
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

การคัดเลือก

 • คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
 • นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
 • ประกาศผลภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์

 

ผู้ที่สนใจสามารถ กรอกใบสมัครงานตามแบบฟอร์มที่แนบ และส่ง e-mail พร้อมประวัติส่วนตัวและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมด้วยรูปถ่าย มาที่

Download

กัลยาณี  ศรีตะพันธ์

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เลขที่ 1168  ซอยพหลโยธิน 22  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-511-5855 ต่อ 115  โทรสาร 0-2939-2122   E-mail :   kanlayanee@thainhf.org  

Contact : kanlayanee@thainhf.org


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more