ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กร (Coordinator – Office of the Executive Director)

เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กร (Coordinator – Office of the Executive Director)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

สนับสนุนการดำเนินงานด้าน ได้แก่ (1) การวิจัย (2) การส่งเสริมความร่วมมือ และ (3) การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ  งานเลขานุการ และงาน correspondence  ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานของผู้อำนวยการสถาบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

-  ดำเนินการในฐานะเป็นเลขานุการผู้อำนวยการสถาบันด้านงานวิชาการ และกลั่นกรองงานในเบื้องต้นให้แก่ผู้อำนวยการ/ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-  ประสานงาน ติดตามข้อมูล และสื่อสารอย่างเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
-  ติดต่อ และโต้ตอบอีเมล์ให้กับผู้อำนวยการสถาบัน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศอย่างมีกาลเทศะและหลักการ
-  เขียน แปลบทความ และจัดทำข้อมูลนำเสนอต่าง ๆให้กับผู้อำนวยการสถาบัน ทั้งบทความเชิงวิขาการ งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันตามที่ได้รับมอบหมาย
-  ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนติดตามพัฒนาการและความเคลื่อนไหวในวงวิชาการและกรอบความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการวางแผน และออกแบบกระบวนการและขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-  มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการเตรียมการและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว
-  มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการจัดการประชุมเพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเด็นเชิงนโยบายร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

-  จบการศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์ และจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษถ้าหากจบในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
-  มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างน้อย 3 ปี
-  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกระบวนการความคิดใหม่ๆ สำหรับการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาสังคม
-  มีทักษะใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
-  มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองาน ได้เป็นอย่างดี
-  มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานโครงการ (อย่างเป็นทางการ) กับทั้งใน และต่างประเทศ
-  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี การบริหารงบประมาณโครงการ

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : 02 118 9400 Ext.117


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more