ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (Program Unit Administrative Officer)

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (Program Unit Administrative Officer)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

ดำเนินงานธุรการโครงการ การติดต่อ ประสานงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการทำงานของโครงการให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

-  บริหารงานธุรการ: เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ภารกิจและโครงการต่าง ๆ ของฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร สามารถดำเนินงานได้โดยเกิดประสิทธิผลสูงสุด
-  งานงบประมาณ: ร่วมจัดทำและบริหารงบประมาณ ติดตามและรายงานการเบิกจ่ายของทุกโครงการจัดทำรายงาน รวมทั้งทำบันทึกสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร พร้อมนำส่งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
-  งานจัดซื้อจัดจ้าง: เสาะหา ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้า และผู้ให้บริการในลักษณะต่าง ๆ
-  งานลอจิสติกส์: วางแผนและดำเนินการประสานโครงการ ระหว่างฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร และส่วนงาน
อื่น ๆ ทั้งในและนอกองค์กร
-  การบริหารงานธุรการ และจัดทำเอกสาร: จัดทำ TORs สำหรับโครงการ จัดทำบันทึก เอกสารขออนุมัติงบประมาณโครงการ จัดทำใบอนุมัติและจัดจ้าง รวมถึงการเบิก-จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามเวลาที่กำหนดและอื่น ๆ พร้อมทั้งดำเนินการติดตามการส่งมอบงาน จัดทำเอกสารตรวจรับงาน และดำเนินการตรวจรับงาน
-  งานบริหารสิ่งของคงคลัง: ดูแลพัสดุและสิ่งผลิตของฝ่ายและแจ้งเตือนให้ผลิตสิ่งของทดแทนตามความเหมาะสม
-  ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์กร ในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานแถลงข่าว งานสัญจรต่างจังหวัด งานประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมทางวิชาการ และการจัดฝึกอบรม
-  การดูแลและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

-  การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
-  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป /หรือ/ มีทักษะที่ตรงกับสิ่งที่ต้องใช้ในงาน
-  มีความสามารถในเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์งาน วางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-  มีทักษะในการบริหารโครงการ ดูแลงบประมาณ และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้ดี
-  สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างสรรค์ และดำเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ พร้อมที่จะทำงานเป็นทีม และมี Service-mind

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : 02 118 9400 Ext.117


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more