ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการ (Project Communicator)

เจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการ (Project Communicator)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

พัฒนารูปแบบการจัดเก็บและนำเสนอเนื้อหาของกิจกรรมภายใต้ Project j เพื่อให้การบริหารจัดการองค์ความรู้ของโครงการเป็นไปอย่างมีระบบ สามารถถ่ายทอดออกสู่ภายนอกองค์กรได้อย่างน่าสนใจ ทันท่วงที ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในสังคม

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

-  ร่วมวางแผน พัฒนา และดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งก่อนและหลังกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ จัดเตรียมเอกสารและเนื้อหาสำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสารแนะนำกิจกรรม ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เป็นต้น
-  เรียบเรียง สรุปจับประเด็น และสามารถหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจของงานและกิจกรรมในโครงการเพื่อถ่ายทอดผลงานและองค์ความรู้ขององค์กรออกสู่ภายนอกได้ในรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ ทันสมัย-
-  บริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างเป็นระบบ
-  วางแผน ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการ และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม และวิทยากรอย่างเหมาะสม
-  เขียนบทความหรือเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

-  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์
-  มีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี
-  สามารถจับประเด็นได้รวดเร็ว เข้าใจการสื่อสารประเด็นที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และน่าสนใจ
-  มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกระบวนการความคิดใหม่ๆ สำหรับการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาสังคม
-  มีทักษะใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะในการพัฒนาเนื้อหาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสารแนะนำกิจกรรม ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เป็นต้น
-  มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองาน รวมทั้งโปรแกรมสำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี
-  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
-  มีทัศนคติที่เป็นบวกในการทำงาน (Can-do attitude) และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
-  หากสามารถออกแบบ และผลิตสื่อต่างๆ ในรูปแบบอย่างง่ายได้ เช่น การจัดทำ layout ออกแบบ poster ประชาสัมพันธ์ ตัดต่อ Clip หนังสั้นอย่างง่ายได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : 02 118 9400 Ext.117


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more