ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

สนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ในการบริหารภารกิจหลัก ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงานไทยและหน่วยงานต่างประเทศ และ การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ  โดยยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme) และเชื่อมโยงตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการและบริบทอันมีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานภายนอกทั้งของไทยและต่างประเทศที่สถาบันฯ มีปฏิสัมพันธ์ด้วย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

- สนับสนุนงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยุติธรรมทางอาญาและการป้องกันอาชญากรรมในมิติระหว่างประเทศ โดยรวมถึงการร่างประเด็นในการประชุม การเตรียมและการสรุปเนื้อหาหารประชุม และการรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์นโยบายและสถานการณ์ในประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับระหว่างประเทศ

- ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนติดตามพัฒนาการและความเคลื่อนไหวในวงวิชาการและกรอบความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการวางแผน และออกแบบกระบวนการและขั้นตอนการทำงานเพื่อรองรับภารกิจหลักที่ตนมีส่วนสนับสนุน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

- มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการเตรียมการและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดประชุมหรือกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ และกิจกรรมการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ตลอดจนการจัดฝึกอบรม แล้วแต่กรณี เพื่อรองรับภารกิจหลักที่ตนมีส่วนสนับสนุน โดยคำนึงถึงการระดมทรัพยากรและความรู้ การประสานงานและประสานความร่วมมือ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ การมีส่วนร่วมในเวทีการประชุมทางการ การเจรจาความร่วมมือ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

-  การศึกษา: ปริญญาตรี ในสาขาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-  ประสบการณ์: 1 - 5 ปี ด้าน งานวิชาการ งานต่างประเทศและความสำพันธ์ระหว่างประเทศ หรือในประเด็นด้านความยุติธรรมทางอาญาและการป้องกันอาชญากรรม หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดีมาก
-  มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
-  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : 02 118 9400 Ext.117


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more