ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Designer: Graphic & Multi Media)

เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Designer: Graphic & Multi Media)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

วางแผน พัฒนา ดำเนินการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ของโครงการ Project j ออกสู่สังคม

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ออกแบบกราฟิก:

      -  วางแผนและพัฒนางานออกแบบกราฟิก จัดทำ Layout และ สื่อวัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Project j เช่น จัดทำสื่ออนไลน์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ จัดทำสื่อโฆษณา Banner และ Roll-ups สำหรับการจัดการประชุมหรือการอบรมปฏิบัติการ รวมไปถึงการออกแบบ Brochure, Leaflets, Posters, Flyers หรือสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น

      -  ติดต่อ ประสานงาน ดูแลและพิจารณางานกราฟิกของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ผลิตงานให้โครงการ Project j

มัลติมีเดีย (In-House):

      -  คลิป Video: จัดทำ Storyboard ถ่ายทำ ตัดต่อ และ Post ลงบนช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของโครงการ เช่น YouTube และ Facebook
      -  คลิปเสียง : จัดทำการอัดเสียง ปรับแต่งและ Post ลงในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของโครงการ
      -  ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และปรับแต่งภาพให้สวยงามเหมาะสม
      -  ติดต่อ ประสานงาน ดูแลและพิจารณางานมัลติมีเดียของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ผลิตงานให้โครงการ Project j

อื่นๆ:

      -  จัดเก็บข้อมูลงานกราฟิกและมัลติมีเดียอย่างเป็นระบบ
      -  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
      - จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์ 
      - มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิชาการโดยเฉพาะงานในกระบวนการยุติธรรม การจัดอบรม และงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างน้อย 3 – 5 ปี
      - มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกระบวนการความคิดใหม่ๆ สำหรับการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาสังคม

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : 02 118 9400 Ext. 117


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more