ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็ก

เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็ก

Organization : มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

ประกาศรับสมัครงาน “ด่วน”

สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง

ภายใต้มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

เลขที่ 175 หมู่ 3 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

 

 สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง หรือ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก LA CHAINE DE L’ESPOIR ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เมื่อปี พ.ศ.2552  โดยใช้เป็นที่พักพิงสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงในวัยเรียน ที่มีอายุระหว่าง  6-18 ปี  ที่ประสบปัญหายากยากลำบากและอยู่ในภาวะวิกฤตในการดำรงชีวิตและเสี่ยงไม่ได้รับการศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้เขาเหล่านั้นได้มีที่พักที่แข็งแรงปลอดภัย  เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้เด็กพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

  1. สงเคราะห์และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
  2. ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาการรอบด้านตามวัย
  3. ช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่เด็กที่ประสบปัญหาเร่งด่วน หรืออยู่ในภาวะเสี่ยง
  4. ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
  5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ส่วนรวม
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร   เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็ก 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  :  วุฒิ ป.ตรี(ไม่จำกัดสาขา), มีใบขับขี่รถยนต์  มีประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถในการทำงานกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยตรงในสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักเด็ก  อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป (ด้านการศึกษา  พัฒนาการทางสังคม-อารมณ์-จินตนาการสร้างสรรค์ และทักษะชีวิต)  

          ** มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**

บทบาทหน้าที่ :   รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กในโรงเรียนและที่บ้านพัก , บูรณาการกิจกรรมเข้าสู่ นโยบายลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้ , วางแผนกิจกรรมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีและทีมงานฝ่ายอื่นๆ ในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กกลุ่มเป้าหมายของสถานสงเคราะห์บ้านแห่งความหวัง

ค่าตอบแทน  :  18,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์  สัญญาจ้างงานปีต่อปี และมีระยะทดลองงาน 3-6 เดือน

สวัสดิการ :  ที่พัก, อาหาร 3 เวลา, ค่าโทรศัพท์มือถือประสานงาน, ประกันสังคมฯ

เงื่อนไขการทำงาน : พักค้างในที่ทำงานและสามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

ส่งใบสมัครงานและประวัติส่วนตัว /จดหมายรับรองการผ่านงาน/ จดหมายอ้างอิง มาที่  laong@chainedelespoir.org 

ภายใน 20 ตุลาคม 2561 มูลนิธิฯ จะทำการคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์โดยไม่รอให้ครบกำหนดเวลาประกาศ

Contact : laong@chainedelespoir.org


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more