ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานจัดประชุม

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานจัดประชุม

Organization : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดทุกข์-สร้างสุขให้คนในสังคมไทย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์  

ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานจัดประชุม (ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี)

ขอบเขตงาน

  • บริหารจัดการการดำเนินงานการประชุม เช่น วางแผนและปฏิบัติการตามแผน การเชิญประชุม ประสานการเดินทาง ที่พัก อาหาร การจัดทำเอกสารการเงิน สรุปประเด็น และจัดทำรายงานการประชุม
  • บริหารจัดการงานธุรการ และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานของสำนัก/กลุ่มงาน
  • บริหารจัดการพัสดุในสำนักประสานงานในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

คุณสมบัติทั่วไป

  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านบริหาร การเงิน บัญชี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ งานธุรการ การเงิน งานเลขานุการ หรืองานบริหารโครงการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2832-9036

Contact : recruitment@nationalhealth.or.th


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more