ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครผู้จัดการฝ่ายงานผลิต

รับสมัครผู้จัดการฝ่ายงานผลิต

Organization : บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเซียล อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเซียล อินโนเวชั่น

บริษัทในเครือรักลูก กรุ๊ป  ผู้ดำเนินธุรกิจในการบริหารจัดการโครงการทางด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม ต้องการเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายงานผลิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ปริญญาตรีขึ้นไป (ช/ญ)
  • มีประสบการณ์บริหารโครงการ 
  • เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) และการดำเนิน หรือ การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Share Value : CSV)
  • เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการงานผลิต (ระบบ คน งบประมาณ เวลา) และมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการ (Project Management)
  • สามารถวางแผน ดำเนินการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
  • เชี่ยวชาญในการทำงานด้วยระบบ Outsourcing, Networking และ Partnership
  • เชี่ยวชาญในการสร้างทีม และระบบการทำงานภายในทีม รวมทั้งการจัดวางบุคลากรในทีมผลิต ให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ
  • สามารถบริหารจัดการทีม ดูแล อบรม ฝึกฝน มอบหมายงาน ให้คำปรึกษาแก่ผู้ร่วมทีม และมีทักษะในการสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งทัศนคติที่เหมาะสมแก่ทีม
  • ค่าตอบแทนตามประสบการณ์

Contact : คุณธีรยุทธ 089-5612425 / teerayut.sa@rlg.co.th


Editorials

#Saveเพนกวิน
รัฐสวัสดิการ
ผู้นำโง่เราจะตาย
การรับมือกับโควิด
สัปปายะสถาน
View more

Lasted contents

ผู้บุกเบิก
#Saveเพนกวิน
ผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง: โควิด-19 และเรือนจำ
แอมเนสตี้เรียกร้องสมัชชาความมั่นคงฯ รีบใช้มาตรการห้ามซื้อขายอาวุธต่อเมียนมาทันที 
ศรีสุวรรณบุก สน.พหลโยธินแจ้งจับกลุ่มราษฎร-REDEM ชุมนุมหน้าศาลหมิ่นตุลาการ
View more