ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ประสานงานโครงการฯ

Organization : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการฯ

โครงการพัฒนากลไกและยุทธศาศาตร์การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากลไกกระบวนการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในเชิงบูรณาการที่ประกอบหลายภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ นำเสนอแนวทางยุทธศาสตร์และนโยบาย ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ          1 กันยายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562

               เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเปิดรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
 2. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ในการทำงาน บริหารจัดการโครงการ การวางแผนงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป  
 4. มีความสนใจในการทำงานด้านสังคม มีจิตอาสา สามารถทำงานเป็นทีม บนความหลากหลายได้
 5. ทักษะ ความสามารถอื่นๆ ในการทำงานร่วมกัน เช่น ด้านคอมพิวเตร์ ใช้ MS Office เป็น ,ด้านโซเซียลมีเดีย,ด้านภาษาพูด เขียน  ฯลฯ
 6. สามารถทำงานประจำเต็มเวลา ที่สำนักงานส่วนกลาง (กทม.) และสามารถทำงานช่วงวันหยุดได้ (กรณีจำเป็น)

 

บทบาทหน้าที่

 • บริหารจัดการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
 • ประสานงานกับทีมที่ปรึกษา และภาคีต่างๆ เพื่อพัฒนากลไกการทำงานเชิงบูรณาการ และประสานงานภาคีเครือข่าย
 • ร่วมออกแบบงานวิชาการ เวทีวิชาการ เวทีระดับชาติ
 • ติดตาม และจัดทำรายงานการดำเนินงานเพื่อรายงานให้ที่ปรึกษา และคณะทำงานทราบเป็นระยะๆ
 • จัดทำรายงานการดำเนินงานให้กับ สสส.
 • ร่วมประเมินและสรุปการดำเนินงานของโครงการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

 

หลักฐานการสมัคร

 • ประวัติ ส่วนตัว พร้อมรูปถ่าย , การศึกษา, ประสบการณ์ทำงาน, การอบรม
 • แนบสำเนาบัตรประชาชน, รายงานผลการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แสกนส่งพร้อมใบสมัคร)

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึง 15 กรกฎาคม 2561

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครมาที่  E-mail: admin@thaivolunteer.org  โทรศัพท์ 02-6910437 (โทรช่วงเวลา 10.00-17.00 น.)

Contact :


Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more