ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

EOI-BKK-21-002 ประกาศเชิญองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อหารือเรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

Expression of Interest

 

(EOI-BKK-21-002)

 

ประกาศเชิญองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อหารือเรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

 

บริษัท ดีเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ Together โดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ขอเชิญองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความสนใจร่วมหารือการทำงานกับทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง ซึ่งการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนจะช่วยให้ได้รับข่าวสารอย่างครบถ้วนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

 

องค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในการหาแนวทางทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในระหว่างการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำเสนอและหารือวิธีการทำงานร่วมกัน เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชน

 

ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจะมีการจัดอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและระดับท้องถิ่นในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคมและประชาชน ในการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในศตวรรษที่ 21” และเชิญชมนิทรรศการนำเสนอข้อมูลการทำงานและผลงานที่สำคัญของแต่ละองค์กร ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีแนวทางที่สามารถนำไปพัฒนาและสานต่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับของโครงการและวัตถุประสงค์

บริษัท ดีเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ Together ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้เริ่มดำเนินโครงการ Together มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนภาคประชาสังคมและภาครัฐให้มีการดำเนินงานหารืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันหาทางออกในการตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้โครงการ Together มีระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 4 ปี โดยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐเพื่อต่อยอดการดำเนินงานกลไกรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพิ่มศักยภาพในการเปิดรับความคิดเห็น การทำความเข้าใจ และการสื่อสารกับประชาชน โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมศักยภาพของภาครัฐในการตอบสนองต่อประเด็นปัญหาและข้อกังวลของประชาชน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกันเพื่อความเป็นปึกแผ่นของสังคม ขณะเดียวกันโครงการ Together ยังร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการรณรงค์ด้านนโยบายที่จำเป็นและสำคัญเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมสามารถทำงานร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยแนวทางในการดำเนินงานที่ใกล้ชิดกับทุกภาคส่วน โครงการ Together มุ่งหวังที่จะขยายโอกาสของการหารืออย่างสร้างสรรค์และสมานฉันท์ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการเติบโตและความงอกงามทางทัศนคติ เชื่อมร้อยเครือข่ายและกลไกต่าง ๆ ที่จะนำมาซึ่งความสุขสงบ ความอดกลั้น และการจัดการการปกครองที่ชอบธรรม

 

คุณสมบัติองค์กรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฯ  

องค์กรภาคประชาสังคมที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นองค์กรที่จดทะเบียนและมีความสนใจที่จะร่วมดำเนินงานกับทางหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้องค์กรผู้สมัครต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือทำกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ  ทั้งนี้องค์กรผู้สมัครต้องมีความสนใจ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการทำงานในประเด็นและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง และในกิจกรรมที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาข้อกังวลของชุมชนและเสริมสร้างครอบคลุมและความยึดเหนี่ยวทางสังคมในชุมชน   

 

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฯ

องค์กรที่สนใจต้องส่งเอกสารแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมอธิบายรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ (รวมทั้งหมดไม่เกิน 2 หน้า)

  1. จดหมายแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฯ (cover letter) ซึ่งมีรายละเอียดของชื่อที่อยู่องค์กร หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล  และเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อ (1 หน้า)
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (organization profile) ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างและการบริหารจัดการภายในองค์กรประสบการณ์ทำงานของเจ้าหน้าที่องค์กร และประสบการณ์การดำเนินงานในชุมชนขององค์กรในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (1 หน้า)

กรุณาอย่าแนบเอกสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านการเงินหรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดขององค์กรมากับเอกสารแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

 

การคัดเลือก

การคัดเลือกองค์กรผู้สมัครจะพิจารณาจากข้อมูลและรายละเอียดในเอกสารการสมัคร และประเมินจากศักยภาพในการบริหารจัดการ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนพื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

องค์กรที่สนใจสามารถส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฯ มาทางอีเมล TogetherEOI_BKK@dai.com พร้อมระบุในหัวข้ออีเมล “การเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฯ หมดเขตการส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทางบริษัทฯ จะแจ้งผลสำหรับองค์กรที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น

 

ฉบับภาษาไทย: คลิกลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลด https://dai0-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wichuta_bangtip_dai_com/EYCYRh6T8xREgLG97LG6V_8BEqDhyr233NPvGpWkBcnXWw?e=tCUxNe

Contact : TogetherEOI_BKK@dai.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

View more

Lasted contents

View more