ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์ จ.ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์ จ.ปทุมธานี

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์ จ.ปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพโดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์ จ.ปทุมธานี ดังนี้

ตำแหน่งงาน                      :              เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์ จ.ปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

พื้นที่การทำงาน                 :              จ.ปทุมธานี

อัตราเงินเดือน                    :              ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน                        :              รายงานตรงต่อผู้จัดการศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที่ด้านการเงิน

 1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำเดือนร่วมกับผู้จัดการศูนย์และทีมเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
 2. จัดทำรายละเอียด  ประกอบเอกสาร เบิก-จ่าย งบประมาณสำหรับการใช้ทำกิจกรรมและการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ
 3. ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ จัดทำรายงาน และการจัดเก็บเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ ให้เป็นไปต่างกฎระเบียบขององค์กร และหรือเป็นไปตามความต้องการของแหล่งทุน
 4. รายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในเรื่องการใช้งบจ่ายงบประมาณ และเรื่องอื่น ๆ ต่อผู้จัดการศูนย์ และหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 5. ติดต่อและประสานงานกับส่วนกลางด้านการเงิน และอื่น ๆ ตามที่ร้องขอ

บทบาทหน้าที่ด้านธุรการ

 1. จัดเตรียมและจัดเก็บแบบฟอร์มเอกสารสารต่าง ๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้เป็นหมวดหมู่และพร้อมใช้งาน
 2. ประสานกับส่วนกลางในการจัดซื้อสินทรัพย์และการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน
 3. รวบรวมเอกสารด้านงานบุคคลนำส่งส่วนกลางทุกเดือน
 4. จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีส่งส่วนกลางทุกเดือน
 5. จัดทำบันทึกควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน  และทะเบียนเวชภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 6. เตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สนับสนุนงานในพื้นที่

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 5. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน  เคารพสิทธิ  ความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) และจดหมายสมัครงาน เอกสารประจำตัว(สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน)ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว ที่ sonthaya@apassthailand.org กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)   เลขที่ 52/20 ซอยโปร่งใจ  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02 001 8665  วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 11 กรกฎาคม 2564  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล

 

Contact : sonthaya@apassthailand.org


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier

Editorials

อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
บทบาท NGOs กับการเมืองไทย
View more

Lasted contents

จับตารัฐ หวั่นปิดปากประชาชนผ่านพ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหารายได้
ศรีสุวรรณบุกร้อง กลต.สอบหมอบุญพฤติกรรมน่าสงสัยปมดีลวัคซีนทิพย์
เกษตรกรเหลืออด
อาณาจักรซีพี
แอมเนสตี้เรียกร้องไทยให้ความสำคัญเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบ 
View more