ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

Organization : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

กรอบปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

…………………………………..

 

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหากำไร เน้นการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้หญิง เป็นต้น โดยดำเนินงานผ่านฐานความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและประสบการณ์ทำงานภาคสนาม/ปฏิบัติงานระดับชุมชนกว่าสิบปี ต้องการเพื่อนร่วมทีมที่มีใจรักงานพัฒนา มุ่งมั่น ตั้งใจ รักงานบริการ มีมนุษสัมพันธ์ดี เพื่อเป็นทีมสนับสนุนการทำงานของส่วนกลางและงานปฏิบัติการในพื้นที่

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน

การทดลองงาน 3 เดือน

 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส.ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

 2. สามารถจัดการงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

 3. สามารถเดินทางพักค้างในต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายวันได้

 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติดีต่อการทำงาน มีความกระตือรือร้น และทำงานเป็นทีมได้ และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

กรอบปฏิบัติงาน

 1. การจัดเก็บเอกสารโครงการต่างๆ

 1. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โครงการ

 2. จัดทำเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบด้านการเงินของโครงการต่างๆ

 1. ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้องของโครงการและมูลนิธิ

 1. จัดเก็บเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย และเอกสารคืนเงินทดรองจ่ายเข้าแฟ้มให้เป็นไปตามลำดับเอกสารเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและใช้งาน

 2. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของเอกสารการเงินและรายการค่าใช้จ่ายกิจกรรมในพื้นที่และส่วนกลางทั้งหมด ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้เงินของแหล่งทุน

 3. จัดทำและติดตามเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบและเกณฑ์ของแหล่งทุน

 4. จัดเก็บเอกสารการเงินและค่าใช้จ่ายเรียงลำดับเข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบ พร้อมสำหรับการตรวจสอบ และจัดเตรียมแฟ้มเอกสารการเงินค่าใช้จ่ายให้หัวหน้าการเงินและบัญชีตรวจสอบและให้ผู้จัดการพิจารณาเซ็นอนุมัติ

 5. สแกนไฟล์เอกสารการเงินตามรายงวดและจัดเก็บเอกสารรายโครงการ

 1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.ที่เกี่ยวข้องพร้อมเอกสารแนบเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือนและรายปี และจัดเรียงเอกสารเข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบเพื่อการตรวจสอบและใช้งาน

 2. ช่วยจัดเตรียมเอกสารการเงินและบัญชีสำหรับการการตรวจบัญชีจากผู้สอบบัญชี และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ผู้สอบบัญชีร้องขอ

5. การถือเงินสดย่อยและค่าใช้สำนักงานและโครงการ

 1. รวบรวมใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายประจำอื่นของสำนักงานเพื่อจัดทำเอกสารเบิกจ่ายและดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายตามใบแจ้งหนี้ให้ทันตามวันที่กำหนดจ่าย

 2. ควบคุมและบันทึกการใช้เงินสดย่อยในมือ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าในสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. ประสานติดต่อและเดินทางไปธนาคาร สรรพากร หน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินธุรกรรมด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามที่หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินมอบหมาย

6. เดินทางลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดเพื่อช่วยจัดการด้านการเงินและค่าใช้จ่ายกิจกรรมรวมถึงการจัดการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว

7. ช่วยประสานและดำเนินกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

8. เข้าร่วมประชุมทีม และการประชุมอบรมสัมมนาอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการสมัคร/คัดเลือก

 • ผู้สนใจส่งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน สำเนาหลักฐานด้านการศึกษา บุคคลอ้างอิง พร้อมระบุค่าตอบแทนที่ต้องการ มาที่ email: piyapa.muangman@gmail.com ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564

 • ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์/ทดสอบข้อเขียนต่อไป

 • สอบถามเพิ่มเติม มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 02 525 4922 / www.whaf.or.th

Contact : piyapa.muangman@gmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more