ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการกลาง

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการกลาง

Organization : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการกลาง

……………………….

 

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหากำไร เน้นการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้หญิง เป็นต้น โดยดำเนินงานผ่านฐานความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและประสบการณ์ทำงานภาคสนาม/ปฏิบัติงานระดับชุมชนกว่าสิบปี ต้องการเพื่อนร่วมทีมที่มีใจรักงานพัฒนา มุ่งมั่น ตั้งใจ รักงานบริการ มีมนุษสัมพันธ์ดี และมีทักษะการติดต่อประสานงาน เพื่อเป็นทีมสนับสนุนการทำงานของส่วนกลางและงานปฏิบัติการในพื้นที่

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานส่วนกลาง

สถานที่ปฏิบัติการ สำนักงานมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง อ.เมือง จ.นนทบุรี

การทดลองงาน 3 เดือน

 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส.ในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

 • สามารถจัดการงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

 • สามารถเดินทางและพักค้างในต่างจังหวัดได้

 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

 • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel และ PowerPoint เป็นต้น

 • มีมนุษสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 • หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบการปฏิบัติงาน

 1. การประสานจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ

 • ติดต่อประสานงานจัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาของกิจกรรมโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น จัดหาสถานที่ประชุม จัดหาที่พัก ประสานผู้เข้าร่วม เตรียมการเดินทางของผู้เข้าร่วม จัดทำใบลงทะเบียน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม รวมถึงจัดการเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 • ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

 • เดินทางไปในต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายวันเพื่อปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมโครงการ

 • รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • สแกนเอกสารและจัดเก็บไฟล์งานที่เกี่ยวข้อง

 • เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่

 1. การประสานจัดการดูแลงานธุรการสำนักงาน

 • จัดเตรียมการประชุมประจำเดือนในสำนักงาน

 • ประสานจัดการเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาสถานที่ สำนักงาน อุปกรณ์ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในสำนักงาน ให้พร้อมใช้และเป็นระเบียบเรียบร้อย

 • ดูแลและจัดการระบบจัดเก็บเอกสาร หนังสือและสื่อต่างๆ ของมูลนิธิฯ รวมถึงระบบจดหมายเข้า-ออกของสำนักงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง

 • เดินทางประสานงานติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสรรพากร เป็นต้น

 • จัดการงานด้านเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานธุรการสำนักงานและการประชุมประจำเดือน

 • รับโทรศัพท์เพื่อประสานงานเบื้องต้นหรือส่งต่อการประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้อง

 • สแกนเอกสารและจัดเก็บไฟล์งานที่เกี่ยวข้อง

 • ปฏิบัติงานอื่นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ขั้นตอนการสมัคร/คัดเลือก

 • ผู้สนใจส่งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา บุคคลอ้างอิง พร้อมระบุค่าตอบแทนที่ต้องการมาที่ email: piyapa.muangman@gmail.com ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564

 • ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์/ทดสอบข้อเขียนต่อไป

 • สอบถามเพิ่มเติม มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 02 525 4922 / www.whaf.or.th

Contact : piyapa.muangman@gmail.com


บัญชี / Accountantผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more