ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ที่ปรึกษาชุมชน | ประเทศไทย

ประกาศรับสมัครงาน

ที่ปรึกษาชุมชน | ประเทศไทย

ตำแหน่ง

Accountability Counsel กำลังมองหาผู้ที่พร้อมจะขับเคลื่อนสังคมด้วยแรงบันดาลใจ เพื่อเข้าร่วมกับเราในฐานะที่ปรึกษาชุมชน (Communities Consultant) ซึ่งตำแหน่งนี้ทำงานในประเทศไทย นี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรชั้นนำ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยองค์กรของเรานี้มีภารกิจความรับผิดชอบในด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาวะทางการเงินระหว่างประเทศ

ตำแหน่งที่ปรึกษาชุมชนนี้ ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนของ  Accountability Counsel  ซึ่งทำการรายงานต่อผู้อำนวยการชุมชน (Communities Director)  โดยมีเครือข่ายภาคีชุมชน (Communities Associate) คอยให้การสนับสนุนทางกฎหมายสำหรับชุมชนต่างๆ ในเอเชีย ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากต่างประเทศ เรากำลังมองหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ด้วยการเป็นตัวแทนพวกเขาในระดับนานาชาติ

ตำแหน่งนี้มีระยะเวลา 12 เดือน และมีโอกาสได้รับการต่ออายุสัญญา เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สมาชิก    ในทีมทุกคนต้องทำงานจากระยะไกล ในช่วงเวลาอนาคตอันใกล้นี้

เกี่ยวกับ  Accountability Counsel

ภารกิจของเรา: เราช่วยขยายเสียงของชุมชน ในด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมของพวกเขาให้ดังยิ่งขึ้น

แนวทางของเรา: ทีมทนายความระดับโลกของเรา ทำงานโดยตรงกับชุมชนที่ถูกละเมิดสิทธิ์จากโครงการที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ เราไม่ได้ดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลแต่เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำเอกสารที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีเพื่อช่วยจัดการกับการละเมิดเหล่านี้แทน ทีมกำหนดนโยบายของเราทำงานอย่างหนัก เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเหล่านั้น ทำงานอย่างโปร่งใส เป็นอิสระ ยุติธรรม สามารถเข้าถึงได้ และมีประสิทธิภาพ เราทำการวิจัยเพื่อติดตามข้อร้องเรียนจากทั่วโลก และทำการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่ปลอดภัย นอกจากนี้เรายังจัดให้มีเครือข่ายผู้สนับสนุนจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวในเรื่องความรับผิดชอบในด้านการเงินระหว่างประเทศอีกด้วย แนวทาง การทำงานของเราเป็นไปบนพื้นฐานของการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้แน่ใจว่าคนชายขอบโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิงนั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนของชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน

ผลกระทบของเรา: เป็นเวลานานกว่าทศวรรษนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ทีมงานของเราได้ร่วมมือกับชุมชนและผู้สนับสนุนจาก   50 ประเทศทั่วโลก เพื่อปกป้องสิทธิ เรียกร้องความยุติธรรม และสร้างความสำเร็จในหน้าประวัติศาสตร์ เราสนับสนุนชุมชนจากทั่วทุกมุมโลก ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในคดีต่างๆ เป็นอย่างมาก เราได้ปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีทุกแห่ง หน่วยงานต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาอีกหลายแห่ง และภายในสถาบันระดับนานาชาติอีกหลายแห่งด้วยกัน การสนับสนุนของเรานำไปสู่การสร้างสำนักงานความรับผิดชอบใหม่หลายแห่ง การวิจัยของเราถือเป็นครั้งแรก ที่มีการเปิดเผยรูปแบบระบบความรับผิดชอบในระดับโลก ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ ผู้สนับสนุน ผู้กำหนดนโยบาย สถาบันการเงิน และหน่วยงานด้านความรับผิดชอบเอง ว่าได้ปฏิบัติในแนวทางที่ดีที่สุดและจุดใดที่จำจำเป็นต้องมีการปรับปรุงมากที่สุด

หน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้าน

A. โครงการชุมชน (80%)

ที่ปรึกษาชุมชนจะรับผิดชอบในด้านการสนับสนุนพันธกิจขององค์กร Accountability Counsel และสนับสนุนยุทธศาสตร์โครงการของชุมชนในทวีปเอเชีย ที่ปรึกษาชุมชนจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกในทีมของชุมชนและพันธมิตร เพื่อสนับสนุนชุมชนในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมในด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางสำนักงานที่รับผิดชอบที่เชื่อมโยงอยู่กับการเงินระหว่างประเทศ

หน้าที่หลัก มีดังนี้ :

 • จัดงานฝึกอบรม การประชุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค เกี่ยวกับวิธีการจัดหาเงินทุนผ่านทางสำนักงานที่รับผิดชอบ
 • เมื่อได้รับคำร้องขอจากชุมชน จัดเตรียมและยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการละเมิดสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการละเมิดผ่านการสืบสวนภาคสนาม การสัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสาร การวิเคราะห์ทางกฎหมาย การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • ให้การสนับสนุนชุมชนในทุกขั้นตอนของกระบวนการร้องเรียน โดยเฉพาะการชี้ช่องทางในการระงับข้อพิพาทและกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานที่รับผิดชอบ
 • สนับสนุนการดำเนินการในแต่ละคดี และติดตามผลลัพธ์ที่เป็นระบบในสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา หรือ Development Financial Institutions (DFI) บริษัท หน่วยงานของรัฐ สำนักงานรับเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ร่างเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ สำหรับใช้ภายในและภายนอก รวมถึงจดหมายบันทึก บล็อก และอื่นๆ
 • สร้างและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงกลยุทธ์ การแบ่งปันความรู้และโอกาสในการสร้างขีดความสามารถ และ
 • แบ่งปันบทเรียนที่ได้รับจากคดีต่างๆ ของเราในหลากหลายรูปแบบ

B. งานด้านอื่นๆ (20%)

หน้าที่เพิ่มเติม ได้แก่ :

 • เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมขององค์กรเป็นประจำ รวมถึงเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางการให้เกียรติและความเคารพซึ่งจัดโดย Accountability Counsel
 • มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์การสื่อสารของ Accountability Counsel  และ
 • บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและหน้าที่ด้านโลจิสติกส์

ตำแหน่งนี้จะต้องมีการเดินทางภายในทวีปเอเชียและระหว่างประเทศอื่นๆ เมื่อสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติ

ที่ปรึกษาชุมชน ต้อง มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ปริญญาทางด้านกฎหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาและการพัฒนา
 • ประสบการณ์ด้านการสนับสนุนอย่างน้อยสอง  (2) ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น สิทธิมนุษยชน, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, แคมเปญด้านสิ่งแวดล้อมและความยุติธรรมทางสังคม, การพัฒนาระหว่างประเทศ, ความรับผิดชอบขององค์กร, การจัดระเบียบชุมชน)
 • แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อความยุติธรรมในสังคม
 • ทัศนคติเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการเอาใจใส่ ความอดทน และความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • ทักษะการเขียน การพูด การวิจัย และการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม รวมถึงความสามารถในการตรวจสอบและประเมินข้อมูลทางเทคนิคขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากต่างประเทศ
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน มีระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของภาระงาน สามารถทำงานให้บรรลุจุดประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา
 • มีความคิดริเริ่ม ทำงานได้อย่างเป็นอิสระ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม
 • มีวิจารณญาณที่ดี และความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นสูง และ
 • สามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย

 

เราให้ความสำคัญกับคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ความสามารถทางภาษาขั้นสูงในภาษาไทย หรือภาษาอื่นๆ ที่ใช้ในภูมิภาคเอเชีย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน NGOs / หรือภาคประชาสังคมอื่นๆ
 • ประสบการณ์การสนับสนุนต่อชุมชนท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบต่อองค์กร กฎหมายสิทธิมนุษยชนและ / หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ในการสนับสนุนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารหรือทางฝ่ายการเมือง และ
 • มีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับสำนักงานความรับผิดชอบ

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์

Accountability Counsel เสนอค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับประสบการณ์การทำงาน

ขั้นตอนการสมัคร

ในการสมัคร โปรดกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ ใบสมัครของคุณควรมีส่วนประกอบดังระบุด้านล่างนี้ (ภาษาอังกฤษ):

 • จดหมายปะหน้า (cover letter) ระบุถึงคุณสมบัติของคุณที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ประวัติโดยย่อ (resume); และ
 • ตัวอย่างงานเขียนสั้นๆ (ไม่เกิน 5 หน้า)

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร

ใบสมัครจะได้รับพิจารณาเป็นรายๆ ไป ตำแหน่งจะถูกคัดเลือกโดยเร็ว ดังนั้นคุณควรสมัครในทันที เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากสนใจองค์กรของเรา เราเสียใจที่ต้องแจ้งว่ามีเพียงผู้สมัครจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น ที่จะได้รับการติดต่อในขั้นตอนต่อไปในกระบวนการสมัคร

วันที่เริ่มต้นโดยประมาณ: โดยเร็วที่สุด

Accountability Counsel ที่เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศสภาพ สัญชาติ ชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ หรือหมวดหมู่ต้องห้ามอื่นๆ เราสนับสนุนให้ทั้งกลุ่มคนผิวสี บุคคลกลุ่ม LGBTQIA+ คนพิการ และบุคคลใดก็ตามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาสมัครเข้ารับตำแหน่งนี้

https://www.accountabilitycounsel.org/communities-consultant-asia-thai/

Contact : apply@accountabilitycounsel.org


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

View more

Lasted contents

View more