ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

HR Coordinator - Learning & Development

HR Coordinator - Learning & Development

Organization : THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: ดำเนินการ และรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสามารถส่งเสริม และสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละหน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • ประสานงานด้านการสำรวจความต้องการอัตรากำลังคน (Manpower Survey) ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมแผนการ
  สรรหาที่มีประสิทธิภาพมารองรับ
 • พิจารณา สรรหา และจัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ตลอดจนการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการเตรียมความพร้อม และประสานงานการจัดฝึกอบรม ทั้งภายนอกและภายในให้สอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายหลังเข้าร่วมอบรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินความสำเร็จของหลักสูตรอบรม
 • ศึกษา หาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
 • รับผิดชอบการจัดทำและปรับปรุงตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (KPIs)
  ให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบันฯ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี และการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรให้สอดคล้องกับระเบียบของสถาบันฯ
 • มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำโครงสร้างองค์กร การพัฒนาคำบรรยายลักษณะงาน การบริหารบุคลากรที่มีความสามารถ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันสามารถตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ ในระยะยาว
 • ติดตามสอบถามสารทุกข์สุขดิบ ตลอดจนมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างบรรยากาศของมิตรภาพ และ การทำงานอย่างมีความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ตลอดจนเสริมสร้างบรรยายกาศอันดีในการทำงาน
 • วิเคราะห์ พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมเจรจา ไกล่เกลี่ย เพื่อบรรเทาปัญหา ข้อขัดแย้ง ให้สามารถกลับมาสู่สถานการณ์ปกติได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร:

 • ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 • พัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
 • พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อตำแหน่งงานนั้นๆ
 • สนับสนุน และส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และยั่งยืน
 • ยอมรับ และร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

การศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์:  3 - 5 ปี           ด้าน :  งานทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาองค์กร หรือ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการวัดผล

 • ความสำเร็จของโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เช่น การจัดทำ IDPs การพัฒนา Competency การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นต้น
 • ความสำเร็จของการจัดฝึกอบรม เปรียบเทียบกับแผนงานที่กำหนดไว้
 • ผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานด้านการฝึกอบรม
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 

HOW TO APPLY
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : HR@tijthailand.org /02 -1189400 ต่อ 123 / 094-5475101


ทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณเอาจริงร้อง กกต.สอบทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ชี้อาจมีใบส้ม/แดง
ศรีสุวรรณจ่อร้องเอาผิดจริยธรรม ผช.รมต.ยุติธรรม
ศรีสุวรรณปรี๊ดแตกเหตุโรงงานนิคมมาบตาพุดปล่อยควันดำซ้ำซากจี้ไล่ผู้ว่า กนอ.-อธิบดี คพ.ออก
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์พิสูจน์ กม.ความสะดวกกรณีสั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more