ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ติดตามโครงการ

เจ้าหน้าที่ติดตามโครงการ

Organization : มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

รับสมัครงาน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ติดตามโครงการ”

************************

 • สังกัด มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จำนวน : 1 อัตรา

 • จุดประสงค์ของงาน (Job Purpose) : ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการดำเนินโครงการ การสรุป
  ผลงาน และการติดตามการทำงานของหน่วยงานที่รับคนพิการเข้าทำงาน และคนพิการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นอกจากนี้ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานประสานโครงการด้านการจ้างงานผู้สูงอายุ เก็บรวบรวมข้อมูล
  เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ และร่วมวางแผนในการทำงานอีกด้วย

 • ลักษณะงาน (Job Description)

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ /ผู้สูงอายุ

2. ติดตามหน่วยงานและคนพิการให้ส่งงานตามเวลาที่กำหนด

3. สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานที่พื้นที่ส่งมาได้

4. ออกแบบการทำงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคนพิการ

5. เก็บข้อมูล และวางแผนการทำงาน และทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุ

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้งานในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

 

 • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences): หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในงาน:

1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับดี

2. มีทักษะในการประสานงานและสื่อสารที่ดี

3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ได้

4. มีทักษะในการวางแผน และการออกแบบการทำงานได้

5. มีทักษะในการจับประเด็น และสรุปข้อมูล

6. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถในการแก้ปัญหาได้

 

อัตราเงินเดือน: 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

สถานที่ปฏิบัติงาน: มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม อาคารราฟเฟิล คอร์ท เลขที่ 286 ถนนรัชดาภิเษก 20
(
ซอยรุ่งเรือง) แขวงสามเสนนอก เขเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 02-102-1593

เริ่มปฏิบัติงาน : 1 มกราคม 2564 ทดลองงาน 2 เดือนแรก

หากมีคุณสมบัติครบตามประกาศ และสนใจสมัครงานขอให้กรอกใบสมัครผ่าน : https://docs.google.com/forms/d/1FaT1bxdXxEyjPLr2TDRBlqwTGrTfrl0WsL5Vv3WCwAU/edit?ts=5fc068d3&gxids=7757

 

ระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่ 30 ..- 20 ..63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ 22 ..63

Contact : Thanida@sif.or.th


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณเอาจริงร้อง กกต.สอบทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ชี้อาจมีใบส้ม/แดง
ศรีสุวรรณจ่อร้องเอาผิดจริยธรรม ผช.รมต.ยุติธรรม
ศรีสุวรรณปรี๊ดแตกเหตุโรงงานนิคมมาบตาพุดปล่อยควันดำซ้ำซากจี้ไล่ผู้ว่า กนอ.-อธิบดี คพ.ออก
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์พิสูจน์ กม.ความสะดวกกรณีสั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more