ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินประจำศูนย์ 5 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินประจำศูนย์ 5 อัตรา

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพติด ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และ สังคม รวมถึงสามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม โดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์

พื้นที่การทำงาน : ตามพื้นที่ปฏิบัติงาน (โปรดระบุพื้นที่ที่สนใจ)

กรุงเทพมหานคร 1 ตำแหน่ง

ปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

นนทบุรี 1 ตำแหน่ง

ปัตตานี 1 ตำแหน่ง

ยะลา 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้จัดการศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที่ด้านการเงิน

 1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำเดือนร่วมกับผู้จัดการศูนย์และทีมเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

 2. จัดทำรายละเอียด ประกอบเอกสาร เบิก-จ่าย งบประมาณสำหรับการใช้ทำกิจกรรมและการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ

 3. ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ จัดทำรายงาน และการจัดเก็บเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ ให้เป็นไปต่างกฎระเบียบขององค์กร และหรือเป็นไปตามความต้องการของแหล่งทุน

 4. รายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในเรื่องการใช้งบจ่ายงบประมาณ และเรื่องอื่น ๆ ต่อผู้จัดการศูนย์ และหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 5. ติดต่อและประสานงานกับส่วนกลางด้านการเงิน และอื่น ๆ ตามที่ร้องขอ

บทบาทหน้าที่ด้านธุรการ

 1. จัดเตรียมและจัดเก็บแบบฟอร์มเอกสารสารต่าง ๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้เป็นหมวดหมู่และพร้อมใช้งาน

 2. ประสานกับส่วนกลางในการจัดซื้อสินทรัพย์และการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน

 3. รวบรวมเอกสารด้านงานบุคคลนำส่งส่วนกลางทุกเดือน

 4. จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีส่งส่วนกลางทุกเดือน

 5. จัดทำบันทึกควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนเวชภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 6. เตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สนับสนุนงานในพื้นที่

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

 3. มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

 5. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เคารพสิทธิ ความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ Email : superrookie28@gmail.com ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

หรือ ส่งเอกสารสมัครงาน ถึงฝ่ายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เลขที่ ๕๒/๒๐ ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสนธยา โคตปัญญา โทรศัพท์ : 080-415-2615

Contact : superrookie28@gmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

บทบาทประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเขตอุตฯ IRPC ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรมสรรพากรกำลังรีดเลือดจากปูกับพ่อค้ายาเส้นหรือไม่
ศรีสุวรรณเผยพร้อมยื่นเอาผิด ขรก.ทุกคนหลังศาลปค.เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดแอซตัน อโศก ไม่ชอบด้วยกม.
แอมเนสตี้เปิดตัวไลน์สติ๊กเกอร์ “Stand Beside You”   ส่งต่อกำลังใจให้คนรอบข้างในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ศรีสุวรรณค้านนายกฯใช้ กม.ติดหนวดคุมเฟกนิวส์ทั้งๆที่ใช้ กม.ปกติได้
View more