The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินประจำศูนย์ 5 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินประจำศูนย์ 5 อัตรา

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพติด ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และ สังคม รวมถึงสามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม โดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินประจำศูนย์

พื้นที่การทำงาน : ตามพื้นที่ปฏิบัติงาน (โปรดระบุพื้นที่ที่สนใจ)

กรุงเทพมหานคร 1 ตำแหน่ง

ปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

นนทบุรี 1 ตำแหน่ง

ปัตตานี 1 ตำแหน่ง

ยะลา 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้จัดการศูนย์ฯ

บทบาทหน้าที่ด้านการเงิน

 1. จัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำเดือนร่วมกับผู้จัดการศูนย์และทีมเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

 2. จัดทำรายละเอียด ประกอบเอกสาร เบิก-จ่าย งบประมาณสำหรับการใช้ทำกิจกรรมและการบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ

 3. ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ จัดทำรายงาน และการจัดเก็บเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ ให้เป็นไปต่างกฎระเบียบขององค์กร และหรือเป็นไปตามความต้องการของแหล่งทุน

 4. รายงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในเรื่องการใช้งบจ่ายงบประมาณ และเรื่องอื่น ๆ ต่อผู้จัดการศูนย์ และหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 5. ติดต่อและประสานงานกับส่วนกลางด้านการเงิน และอื่น ๆ ตามที่ร้องขอ

บทบาทหน้าที่ด้านธุรการ

 1. จัดเตรียมและจัดเก็บแบบฟอร์มเอกสารสารต่าง ๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้เป็นหมวดหมู่และพร้อมใช้งาน

 2. ประสานกับส่วนกลางในการจัดซื้อสินทรัพย์และการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน

 3. รวบรวมเอกสารด้านงานบุคคลนำส่งส่วนกลางทุกเดือน

 4. จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีส่งส่วนกลางทุกเดือน

 5. จัดทำบันทึกควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนเวชภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 6. เตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สนับสนุนงานในพื้นที่

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

 3. มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

 5. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เคารพสิทธิ ความเท่าเทียม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ Email : superrookie28@gmail.com ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

หรือ ส่งเอกสารสมัครงาน ถึงฝ่ายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เลขที่ ๕๒/๒๐ ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสนธยา โคตปัญญา โทรศัพท์ : 080-415-2615

Contact : superrookie28@gmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

พิมรี่พาย บ้านแม่เกิบ และ กศน.
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
View more

Lasted contents

แรงลิ้น
พิมรี่พาย บ้านแม่เกิบ และ กศน.
โลกมุสลิม หลังไบเดนก้าวสู่ผู้นำสหรัฐอเมริกา จะเป็นอย่างไร?
การลงโทษจำคุก 87 ปีในความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
แถลงการณ์ เรื่อง รมว.คมนาคมต้องรับผิดชอบค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวแพง
View more