Start your job search

เจ้าหน้าที่กิจกรรม 2 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่กิจกรรม  2 ตำแหน่ง

Organization : สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย

สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย  ส่วนงานโครงการ รับสมัครงาน

          ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดยุติเอดส์ ประเทศไทย เป้าหมายกลุ่มประชากรหลักได้แก่ กลุ่ม ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย/สตรีข้ามเพศ  พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด โดยใช้หลักการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้ คำปรึกษาและแจกอุปกรณ์ป้องกันเอชไอวี รวมทั้งการส่งต่อเพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี หากตรวจพบเชื้อให้รักษาทันที และติดตามผลหลังการรักษากรณีตรวจแล้วพบไม่เชื้อ ก็ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ให้ยังคงสถานะไม่ติดเชื้อ และติดตามให้กลับมาตรวจซ้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ประบวนการRRTTR (Reach, Recruit, Test, Treat, Retain)  โดยทางสมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทยร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว จึงต้องการผู้ที่มีความสนใจที่จะร่วมงานในตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กิจกรรม  2 ตำแหน่ง

ระดับเงินเดือน   ตามโครงสร้างของสมาคม

ลักษณะการทำงาน          

1. วางแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม และกิจกรรมต่างๆ

2. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้ความรู้และแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ในพื้นที่ชุมชนและแหล่งรวมตัว รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้

3. ประชาสัมพันธ์องค์กร, กิจกรรม, และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG และผู้นำชุมชนให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งการชักชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมและบริการต่างๆ

4. ชักชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งส่งต่อเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

5. จัดหาและบริหารจัดการแกนนำอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการปฏิบัติงานการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ให้คลอบคลุมและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร             

 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.  ปวส.ถึง ปริญญาตรี

 2. ชุมชนสัมพันธ์ , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , กล้าแสดงออก , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ

 3. - มีประสบการณ์การทำงาน ทำงาน 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใชคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน          กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม              ประกันสังคม

ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี

*เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด

วิธีรับสมัคร         สมัคร ส่งใบสมัครมาที่ อีเมล์ omm242515@gmail.com

โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์  061 836 7565

สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง

เปิดวันนี้  ภายในเดือนธันวาคม 2562 สมัครก่อนมีโอกาสก่อน

ติดต่อ - สอบถาม              นายเทอดศักดิ์    จำนงค์ศิลป์

  สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย   สำนักงานสาขา กรุงเทพตะวันออก

63/107   หมู่บ้านเคหะธานี 4  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

Contact : omm242515@gmail.com


นักกิจกรรม / Activist