There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

Organization : ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

 

ประกาศศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการรายบุคคล

            ด้วยศูนย์คุณธรรม มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ   เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ฝ่ายบริหาร www.moralcenter.or.th

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร และขอบเขตการจ้างงาน

                ตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ   เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ฝ่ายบริหาร  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (รายละเอียดแนบท้าย)

๓. ระยะเวลาการจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง

                  ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ลงนามในสัญญา  –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง  โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนแห่งปฏิทิน (ทั้งนี้ค่าจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด)

๔. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ ๑ ชุดที่แสดงว่าเป็น 
  ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ หากปรากฎฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.๙) ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน
  ชื่อ
  -นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ชุด

            ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับหลักฐานทุกฉบับ

 

๕. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

           ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถส่งเอกสารสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่  hr.recruitment@moralcenter.or.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)  มาที่

 

งานทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน) 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ ชั้น ๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

 

     

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๙๙๐๐ ต่อ ๑๑๑ 

 

 

 

 

 

 ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรม     

ให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ภายใต้ภารกิจกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ฝ่ายบริหาร

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

๑.คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

  • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษา

ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

  • มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับลักษณะงานในโครงการที่ต้องรับผิดชอบ
  • สามารถปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ได้เต็มเวลา
  • มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

  • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน        

ไม่สมประกอบ

  • ไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

  • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดี

กระทำโดยประมาท หรือในความผิดลหุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

     (๑๐)  มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft office: word,

Excel, power point, internet เป็นอย่างดี

 

๒. ขอบเขตของการจ้างงาน

      ๒.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง    

(๑)  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

            สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ในส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์  งานทรัพยากรมนุษย์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านรัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการจัดทำฐานข้อมูล
 • มีทักษะในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การทำงานเป็นทีม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและสถานการณ์ที่เร่งด่วนได้

๒.๒  สถานที่ วัน และเวลาปฏิบัติงาน

 • ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานประจำที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • วันและเวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ (วันเสาร์ และวันอาทิตย์) วันหยุดนักขัตฤกษ์  

และวันหยุดตามประเพณี

เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เวลาพัก ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.) 

 

 

Contact : hr.recruitment@moralcenter.or.th


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer