ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Start your job search

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

 

ประสานงานด้านงานวิจัย งานวิเคราะห์นโยบาย โครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยทั้งในระหว่างประเทศ ตลอดจนงานด้าน การรณรงค์เชิงนโยบาย (policy advocacy) การสร้างความสามารถ (capacity building) เพื่อสนับสนุนให้โครงการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์บรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้

 

กลุ่มงาน

 

Academic

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

- ช่วยที่ปรึกษาและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพิเศษดูแล และประสานงานสำหรับโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย และงานรณรงค์เชิงนโยบาย รวมถึงงานด้าน capacity building ทั้งในและระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้

- ค้นคว้า ศึกษา รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย

- ประสานงานด้านข้อมูลกับทั้งในและต่างประเทศ พร้อมช่วยเหลือและทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อแปลรายงาน บทความทางวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยในโครงการที่ได้รับมอบหมาย

- ศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจในนโยบาย และมาตรฐานด้านการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนงานด้านต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

- ศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงาน

- มีส่วนร่วมในการริเริ่ม และนำเสนอโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย เพื่อให้สอดคล้อง และส่งเสริมกับแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

- ช่วยเหลือและทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ตลอดจนประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้การจัดประชุม และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด

- สนับสนุนการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเป็นไปแนวทางที่สอดคล้องตามทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

- ประสานงานการจัดประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ และจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

- เขียน แปลบทความเชิงวิชากร เตรียม talking point ร่าง Speech และ PowerPoint เกี่ยวกับเนื้อหา และงานเชิงวิชาการให้กับผู้อำนวยการสถาบัน

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้าน : งานวิชาการ การจัดทำโครงการงานวิจัย งานด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านการทำงานติดต่อประสานงานกับทั้งทางภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ 

 

HOW TO APPLY

 

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

 

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 123


ผู้ประสานงาน / Coordinator