ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Start your job search

รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ โครงการผู้นำแห่งอนาคต จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ โครงการผู้นำแห่งอนาคต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Organization : โครงการผู้นำแห่งอนาคต

— คุณสมบัติทั่วไป —

1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา (อายุระหว่าง 25 - 35 ปี)
2) มีทักษะการเขียนงานวิชาการ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีความสนใจประเด็นทางสังคม
3) มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word / Excel / Power Point ได้ดี
4) มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5) สามารถทำงานในวัน เสาร์ – อาทิตย์ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
6) หากมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการและบริหารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

— เอกสารประกอบการสมัคร —

1) CV พร้อมรูปถ่าย บอกเล่าประวัติ ความสนใจ ความสามารถ ค่าตอบแทนที่คาดหวัง และวันที่สามารถเริ่มงานได้
2) หลักฐานการศึกษา บทความวิจัย (ถ้ามี)
3) พร้อมตอบคำถาม ความยาวไม่เกิน 1.5 หน้า A4 “จากการที่ท่านได้ศึกษาแนวทางการทำงาน กิจกรรม และเนื้อหาของโครงการผู้นำแห่งอนาคตจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อความเชื่อ แนวทางการทำงาน กิจกรรม และผลกระทบจากการดำเนินโครงการผู้นำแห่งอนาคต” (ศึกษาการทำงานได้จาก FB: โครงการผู้นำแห่งอนาคต Leadership for the Future และ Website: www.leadershipforfuture.com )

 

— ส่งเอกสารการสมัคร เป็นไฟล์ PDF —

มาที่ thurian.ch@gmail.com
สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน 09-6241-6239

 

— ภาระงาน —

1) ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการทำงานของโครงการ
2) ประสานงานการพัฒนาศักยภาพผู้นำเชิงพื้นที่ สนับสนุนการทำงานยุทธศาสตร์ของพื้นที่เป้าหมาย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำร่วม
3) ประสานงานพัฒนาศักยภาพผู้นำการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ผู้นำการศึกษารุ่นใหม่
4) จัดทำรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ และประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทาง
5) เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพของโครงการ
6) จัดทำเอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต

 

— หมายเหตุ —

ตำแหน่งงานนี้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีภาระงานที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นครั้งคราว และต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวด้วยเช่นกัน

 

Contact : thurian.ch@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinator