ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครงานด่วน เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ

รับสมัครงานด่วน เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ

Organization : องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ โครงการประเทศไทย

Ref: NPA/TH/DMAD/082/2020

รับสมัครงาน

 

ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1939, องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมที่มีรากฐานมาจากการเคลื่อนไหวด้านแรงงานของนอร์เวย์ องค์การฯ ทำงานด้านการป้องกันและการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งในนอร์เวย์และในระดับนานาชาติ องค์การฯ ให้ความสำคัญกับกลยุทธิ์หลัก 2 ด้าน คือการจัดสรรอำนาจและทรัพยากรที่เป็นธรรม และการปกป้องชีวิตและสุขภาพ เราดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านการพัฒนา การปฏิบัติการทุ่นระเบิดและการลดอาวุธ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ภัย และงานด้านผู้ลี้ภัยและการผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสังคม องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์มีสมาชิกจำนวนมากกว่า 9,500 คนในนอร์เวย์ และมีเจ้าหน้าที่ 2,200 คนทั่วโลก เราทำงานในประมาณ 35 ประเทศทั่วโลก โครงการปัจจุบันมีโครงการด้านปฏิบัติการทุ่นระเบิดและการลดอาวุธในกว่า 22 ประเทศทั่วโลกในทวีปแอฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกา บอลข่านและตะวันออกกลาง

 

องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ โครงการในประเทศไทย ในปัจจุบัน ทำงานร่วมและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.)  ในปี พ.ศ. 2563 องค์การฯ ได้ดำเนินการโครงการ การสำรวจขั้นพื้นฐานของการปนเปื้อนทุ่นระเบิด / สรรพาวุธที่ยังหลงเหลือจากสงครามในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และตราดร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (นปท.) ที่ 3 และ 2 ดำเนินการสำรวจทั้งที่ไม่เป็นเชิงเทคนิค และเป็นเชิงเทคนิค ซึ่งรวมถึงการสำรวจด้วยมือ การใช้สุนัขสำรวจ และการใช้เครื่องจักร และหลังจากที่การสำรวจที่ไม่เป็นเชิงเทคนิคเสร็จสมบูรณ์แล้ว การปฏิบัติงานของเอ็นพีเอจะปรับเปลี่ยนไปมุ่งเน้นการสำรวจเชิงเทคนิคและการกวาดล้างมากขึ้น  

 

ประเทศไทยยังมีปัญหาที่สำคัญมากเกี่ยวกับทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามอื่นๆ มีการปนเปื้อนของทุ่นระเบิดตามพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชาและไทย-ลาวอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง จากความพยายามในการสำรวจครั้งอดีตมีการระบุพื้นที่ขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีทุ่นระเบิด แต่พื้นที่ดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกินไปและไม่สามารถกำหนดขอบเขตการปนเปื้อนได้อย่างสมเหตุสมผล ปัญหาทุ่นระเบิดในประเทศไทยยังไม่มีระบุอย่างชัดเจน   

 

การสำรวจนี้ จะได้รับผลมาจากการสำรวจตามหลักฐานที่ไม่เป็นทางเทคนิคและการสำรวจทางเทคนิค ทั้งนี้ เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น การสำรวจจะช่วยปลดปล่อยพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบัน ความกลัวจากภัยทุ่นระเบิด / วัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม กีดขวางการเริ่มดำเนินการเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก และการพัฒนา / ธุรกิจอื่นๆ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมขององค์การฯ กรุณาค้นได้ที่ www.npaid.org  และ Facebook: Norwegian People’s Aid Thailand

 

เพื่อรองรับการขยายงานของโครงการ องค์การฯ ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่ง           เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ 1 ตำแหน่ง

แผนก / โครงการ / ประเทศ     แผนกปฏิบัติการและการลดอาวุธ / โครงการประเทศไทย

หัวหน้างาน       หัวหน้าชุดภาคสนาม

เริ่มงาน            สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ มีหน้าที่ในการปฏิบัติการสำรวจทางเทคนิคและไม่เป็นทางเทคนิค รวมถึงการกำหนดที่ตั้ง การบันทึกพิกัด/ทำสัญลักษณ์ การสร้างแผนที่ของทุ่นระเบิด และปฏิบัติหน้าที่ทุกประการอันเกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจขององค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ โครงการประเทศไทย

 

การศึกษา

ต้องมี

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สิ่งที่ปรารถนา

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า)
 • ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการสำรวจ

 

ประสบการณ์

สิ่งที่ปรารถนา

 • ประสบการณ์ในการเก็บกู้และการสำรวจ

                                                                                           

คุณสมบัติอื่นๆ

ต้องมี

 • มีความสามารถเขียนและพูดภาษาไทยได้อย่างดี
 • มีร่างกายแข็งแรง

 

ความสามารถระดับบุคคล

 • มีความคิดอย่างเป็นระบบและแบบแผน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์
 • มีประสาทสัมผัสไว รับรู้ต่อความรู้สึกได้ง่าย
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดี
 • มีทักษะการสื่อสารวัฒนธรรมต่างสังคมดี
 • มีความสามารถและพร้อมที่จะทำงานภายใต้ความกดดันและจัดการกับความยากลำบากและความซับซ้อนของสถานการณ์ได้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป                                                           

 • ปฏิบัติการสำรวจที่ไม่เป็นทางเทคนิคและทางเทคนิคตามระเบียบการปฏิบัติประจำขององค์การฯ
 • ทำให้มั่นใจว่า ท่านได้รับการสรุปแบบสั้นและสามารถเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบก่อนจะเริ่มการปฏิบัติงานประจำวัน
 • ทำให้มั่นใจว่าท่านมีเครื่องมือที่เหมาะสมและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่จะดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างประสบความสำเร็จ
 • ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีม และมีส่วนทำให้ทีมคงอยู่และพัฒนาสปิริตของทีม

 

หน้าที่เฉพาะเจาะจง

 • มีส่วนร่วมในการกรอกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ / ฐานข้อมูล ตามที่ต้องการ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในเบสแค้มป์ ตามกฎระเบียบของเบสแค้มป์และตามคำชี้แนะจากหัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจต้องเตรียมตัวสำหรับเดินทางและพักอยู่ในพื้นที่ภาคสนามในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • ขับขี่ยานพาหนะของเอ็นพีเอหากจำเป็น

 

ข้อพิจารณาอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณขององค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนขององค์การฯ ด้วยความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

 

องค์การฯ เน้นความสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรง ทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความโปร่งใส และความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและสภาวะที่ยากลำบาก วัตถุประสงค์หนึ่งขององค์การฯ คือการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพในองค์การฯ และองค์การฯ สนับสนุนให้ผู้สมัครที่เป็นสตรีสมัครงาน

 

ข้อเสนอขององค์การฯ

เงินเดือนที่ดี งานที่น่าสนใจและท้าทาย ที่พักอาศัยซึ่งจัดไว้ให้ด้วยกัน ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุที่ดี สัญญาจ้างงานปี 2563 และมีความเป็นไปได้ที่จะต่อสัญญา

 

วิธีการสมัคร

ขอเชิญผู้สนใจกรอกและส่งใบสมัครงานได้ที่สำนักงานเอ็นพีเอ กรุงเทพฯ และภาคสนามในอ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และอ.เมืองตราด จ.ตราด ขอรับใบสมัครงานของเอ็นพีเอได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ และภาคสนามดังกล่าว

 

หรือส่งจดหมายสมัครงานและประวัติย่อที่เป็นปัจจุบันมาที่

 

องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ที่อยู่ c/o ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

183 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์/โทรสาร 02 967 8335   

อีเมล npathailand@gmail.com

 

สำนักงานภาคสนาม (อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์)

36 หมู่ 17 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

ติดต่อ คุณสิณีภรณ์ รุจิรวงศ์ มือถือ 099 468 8080

 

สำนักงานภาคสนาม (อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด)

12 หมู่ 5 ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด

ติดต่อ คุณจารุวรรณ วรรณศรี มือถือ 084 522 7471

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

องค์การฯ จะติดต่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกในเบื้องต้นเท่านั้น

 

บุคคลที่ติดต่อได้

น.ส. จารุวรรณ ทิวะศิริ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไปและโลจิสติกส์ สำนักงานกรุงเทพฯ

มือถือ 081 918 3944 อีเมล jaruwant@npaid.org

 

สำนักงานกรุงเทพฯ 02 967 8335

 

 

Ref: NPA/TH/DMAD/081/2020

 

EMPLOYMENT ANNOUNCEMENT

 

Founded in 1939, Norwegian People’s Aid (NPA) is a humanitarian Non-Governmental Organisation (NGO) rooted in the Norwegian Labour Movement. Norwegian People’s Aid undertakes practical preventive and supportive work at home and abroad. The organisation’s engagement centres on two strategic areas: Just distribution of power and resources and Protection of life and health. We work in Development Cooperation, Mine Action and Disarmament, First Aid and Rescue Services, and Refugee and Integration. Norwegian People’s Aid has approximately 9,500 members in Norway and 2,200 staff worldwide. We work in 35 countries around the world. Currently NPA has more than 22 Mine Action and Disarmament Programmes ongoing in Africa, Asia, Latin America, the Balkans and the Middle East.

 

NPA Thailand is currently working in partnership and support to the Thailand Mine Action Centre (TMAC). In 2020, NPA is implementing the “Establishing of the Baseline of Mine/ERW Contamination in Surin and Trad provinces Thailand” project in joint-operations with the Humanitarian Mine Action Unit 3 and 2, conducting the non-technical and technical survey, which includes manual, mine detection dog and machine. After the non-technical survey in Thailand is completed, the operations will be transformed to focus more on Technical Survey and clearance.

                                                                                                                           

Thailand has a considerable problem of mines and other explosive remnants of war (ERW). Vast areas along the Thai - Cambodian border and Thai - Laos border are severely contaminated. Past survey efforts have in part identified the larger areas that could be mined but these areas are inflated and fail to represent a realistic scope of contamination.  The landmine problem in Thailand thus remains poorly defined.

 

This Survey is in effect an evidence-based non-technical survey (NTS) and technical survey (TS). The survey will free up land where fear from mines / ERW currently impedes cultivation and other development/business initiatives.

 

For more information, please visit; www.npaid.org and Facebook: Norwegian People’s Aid Thailand

 

Due to the programme expansion, we are currently looking for a Deminer / Survey operator to work in our Baseline Survey Teams in Thailand.

 

Position:  Deminer / Survey Operator 1 position

 

Department / Project / Country: Department of Mine Action and Disarmament (DMAD) / NPA Programme / Thailand

 

Immediate Superior:  Field Team Leader

 

Starting Date:  Immediately

 

 

Qualifications:

The Deminer / Surveyor is responsible for conducting the technical and non-technical survey, including locating,  marking and mapping of landmines and perform all duties related to the position of Deminer / Surveyor for NPA HD Programme Thailand.

 

Education

Must have:

 • Basic education

 

Desirable:

 • Basic education (M.3 or equivalent to Grade 9)
 • Training on Demining and Survey

 

Experience

Desirable:

 • Experiences in demining and survey

 

Other Qualification

Must have:

 • Written and verbal proficiency in Thai
 • Physically fit

 

Personal Competencies

 • Systematic and structured
 • Analytical
 • Sensitive
 • Good communication and interpersonal skills
 • Cross-cultural communication skills
 • Ability and readiness to work under pressure and dealing with difficult and complex conditions

 

General responsibilities

 • Conduct the non-technical survey and technical survey according to the NPA Operational procedures (SOP)
 • Make sure that you are correctly briefed and that you understood your duties and responsibilities before the start of your daily activity
 • Ensure that you have the correct equipment and stores to carry out your operational duties
 • Work as part of a team and contribute to maintain and improve team spirit

 

Specific duties

 • Contribute to filling data into computer/database where required
 • Perform any duties in the base-camp according to the base-camp rules and direction from supervisor
 • Deminer /Surveyor must be prepared to travel and stay in the field for extended periods.
 • Drive NPA vehicles where required

 

Additional Considerations:

The employee is to abide by the policies and personal codes of conduct set by the Norwegian People’s Aid (NPA) and represent the organisation in a loyal and responsible manner.

We emphasise the importance of strong health, cross-cultural communication skills, transparency, and the ability to work under pressure and difficult conditions. One of NPA's overall objectives is to promote gender equality in the organisation and female candidates are encouraged to apply.

 

NPA offers:

Competitive salary, Interesting and challenging work, free accommodation in a secure based camp environment with food allowance, generous health and accident insurance schemes. We offer an employment contract in 2020 with the possibility of renewal.

 

How to apply:  

Interested candidates are invited;

To complete and submit the application at NPA BKK office and field office in Kab Choeng, Surin and Muang Trad, Trad provinces.  The NPA job application form will be available at NPA BKK office and field offices. 

Or to submit their motivation cover letter and an updated CV to

 

Norwegian People's Aid Thailand (BKK Office)

Address: c/o Thailand Mine Action Centre

183 Songprapa Road, Sigun, Donmuang, Bangkok 10210 THAILAND

Tel. / Fax: +662 967 8335

Email: npathailand@gmail.com

 

Field office (Kab Choeng province):

36 Moo 17, Kab Choeng sub-district, Kab Choneng district, Surin 32210

Contact person: Ms. Sineeporn Rujirawong, Mobile: 099 468 8080  

 

Field office (Muang Trad, Trad province):

12 Moo 5, Ta Prik sub-district, Muang Trad district, Trad 23000

Contact person: Ms. Jaruwan Wannasri, Mobile: 084 522 7471

 

Deadline for applications:  On Wednesday 15 July 2020

Only shortlisted candidates will be contacted.

 

Contact persons:             

Ms. Jaruwan Tiwasiri, Admin and Logistics Officer, Mobile: 081 918 3944,

Email: jaruwant@npaid.org

 

 

BKK office: +662 967 8335

Contact : jaruwant@npaid.org / 081-918-3944


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more