ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพ (Capacity Building Officer) โครงการยุติการค้ามนุษย์ ( ประจำพื้นที่สุราษฎธานี )

เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพ (Capacity Building Officer) โครงการยุติการค้ามนุษย์ ( ประจำพื้นที่สุราษฎธานี )

Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพ (Capacity Building Officer) โครงการยุติการค้ามนุษย์ (Counter trafficking in persons, CTIP)

พื้นที่ปฎิบัติงาน:  จังหวัดสุราษฎธานี 1 ตำแหน่ง  

 

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการค้ามนุษย์ และมีสถานะเกี่ยวข้องทั้งเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางกของการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผู้เสียหายที่เป็นเด็ก ผู้หญิง และผู้ชาย ในประเด็นเรื่องการแสวงประโยชน์ทางเพศ และการบังคับใช้แรงงาน ทั้งนี้ในประเทศไทยส่วนใหญ่แรงงานข้ามชาติ มักตกเป็นผู้เสียหายในลักษณะของการแสวงประโยชน์จากแรงงาน ในระบบอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนั้นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ก็ยังผูกพันกับกับการเติบโตของปัญหาการค้ามนุษย์อีกด้วย เนื่องจากแรงงานข้ามชาติขาดการข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ในเรื่องกฎหมายแรงงาน การย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย การระวังตนจากขบวนการค้ามนุษย์ การเข้าใจภาษาไทย  จากข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของแรงงานข้ามชาติ ทำให้แรงงานข้ามชาติเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ดังนั้นเป้าหมายของตำแหน่งงานนี้เป็นการพัฒนาระบบการทำงานร่วมกับภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้กับกลุ่มเสี่ยงการค้ามนุษย์ เพื่อการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการป้องกัน การปกป้องคุ้มครอง การช่วยเหลือด้านกฎหมาย จนถึงการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่สังคม

 

บทบาทและความรับผิดชอบหลัก

 1. การสนับสนุนและเสริมศักยภาพให้กับภาคเครือข่ายในระดับจังหวัดที่ดำเนินงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งภาคธุระกิจเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่เป็นผู้รับทุนรองในการทำกิจกรรม ภายใต้โครงการยุติการค้ามนุษย์ เพื่อการสร้างระบบเครือข่ายในชุมชน เพื่อการเฝ้าระวังและให้ความรู้เรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
 2. การสนับสนุนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการยุติการค้ามนุษย์ และผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการยุติการค้ามนุษย์ ในการเข้าร่วมการอบรมเสริมศักยภาพ และถ่ายทอดให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง ในการปกป้องสิทธิของตนเองและสร้างความเข้มแข็งในด้านระบบคุ้มครอง โดยการสนับจากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเทคนิค ในการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฎิบัติการ
 3. การปรับปรุงความรู้และความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ฝึกอบรมของโครงการยุติการค้ามนุษย์ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
 4. การบันทึกข้อมูลโดยละเอียดตามแผนงาน เพื่อรายงานให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเทคนิค เพื่อจัดทำรายงานให้กับผู้สนับสนุนงบประมาณ

ความรู้ ทักษะ และความสามารถ

 1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายอย่างมืออาชีพและรวดเร็ว เพื่อการเข้าร่วมการอบรมที่หลากหลาย
 2. มีประสบการณ์และเข้าใจกับมาตรฐานการคุ้มครองเด็ก สิทธิเด็ก กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมถึงระเบียบปฎิบัติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะและความสามารถในการทำงานเป็นทีม โดยไม่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
 4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อการเข้าร่วมการประชุม การอบรมหรือกิจกรรมอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. การการจัดการทรัพยสินขององค์กรที่ดีและการจัดการข้อมูลการทำงานโดยละเอียด ตามแผนงาน
 6. ความสามารถด้านภาษา: มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (อ่านเขียนและพูดได้) ความภาษาผู้อพยพ (เมียนร์ม่า ลาว และกัมพูชา) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่จำเป็น และความสามารถเทคโนโลยี IT ในขั้นดี เพื่อการต่อการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Contact : thitinun_klebchan@wvi.org

Contact : thitinun_klebchan@wvi.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
บทบาท NGOs กับการเมืองไทย
View more

Lasted contents

จับตารัฐ หวั่นปิดปากประชาชนผ่านพ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหารายได้
ศรีสุวรรณบุกร้อง กลต.สอบหมอบุญพฤติกรรมน่าสงสัยปมดีลวัคซีนทิพย์
เกษตรกรเหลืออด
อาณาจักรซีพี
แอมเนสตี้เรียกร้องไทยให้ความสำคัญเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบ 
View more