ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

นักจิตวิทยา 2 ตำแหน่ง ประจำนราธิวาส และปัตตานี

นักจิตวิทยา, 2 ตำแหน่ง

 

ผู้ที่รับผิดชอบในตำแหน่งงานนี้จะต้องเคารพในหลักการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และโครงการ

 

ความเป็นมาของโครงการ

ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยที่ดำเนินงานด้านการเสริมสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในประเทศไทย ซึ่ง ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย)  ดำเนินงานด้วยความเป็นกลาง และมีลักษณะการทำงานด้านการแพทย์ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางศาสนา การเมือง หรือสิทธิมนุษยชน

 

ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ได้เริ่มดำเนินโครงการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่รวมถึงระบบบริการสุขภาพจิตขั้นพื้นฐานและระบบส่งต่อผู้รับบริการอย่างเหมาะสม ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตที่มีอยู่ และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่คนในพื้นที่ผ่านการฝึกอบรมและการให้บริการด้านสุขภาพจิต โดยจะมุ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้หญิงและเด็ก

 

ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) เป็นองค์กรทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนา  อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ไม่เลือกปฏิบัติในทางศาสนา  เชื้อชาติ ความผูกพันทางการเมือง หรือเพศ

 1. 1. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

สถานที่ประจำจังหวัดนราธิวาส 1 ตำแหน่ง ประจำจังหวัดปัตตานี 1 ตำแหน่ง

                                                                      

1.1. โครงสร้างการปฏิบัติงาน

 • ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของผู้จัดการกิจกรรมทางด้านสุขภาพจิต

 

1.2. หลักการและเหตุผลของตำแหน่งงาน

ตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่บริการให้การปรึกษาด้านจิตวิทยา และทำงานร่วมกันกับทีมสุขภาพจิต   รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชน นอกจากนี้จะทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับสมาชิกในชุมชนและผู้รับบริการ

 

1.3. วัตถุประสงค์หลัก/ความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งงาน

 • ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาและจิตสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
 • ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชน
 • ประสานงานร่วมกับทีมสุขภาพจิตเพื่อการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพจิตสังคม (MHPS) ของโครงการ

 

 1. ความรับผิดชอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานร่วมกันกับทีมสุขภาพจิตเพื่อยกระดับความตระหนักรู้ในด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะการประเมินอาการและสัญญาณด้านสุขภาพจิต ตลอดจนอภิปราย/พูดคุยถึงเคสซับซ้อน และการส่งต่อผู้ป่วย เป็นต้น
 • ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มให้กับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยง (ผู้ใหญ่และเด็ก) : สนับสนุนความรู้ด้านวิชาการให้กับประชาชนเมื่อพบเจอเหตุการณ์วิกกฤติต่างๆ และเสริมสร้างทักษะชิวิตให้มีคุณภาพ
 • เยียนบ้านผู้รับบริการเพื่อประเมินและติดตามอาการต่างๆ รวมถึงอำนวยความสะดวกปัจจัยอื่นๆ
 • ส่งต่อผู้ป่วยให้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสุขภาพจิตและอื่นๆ เมื่อเห็นสมควร
 • เฝ้าระวังอาการด้านสุขภาพจิตของผู้รับบริการ และรักษาแฟ้มประวัติผู้ป่วยให้เที่ยงตรงและแม่นยำอยู่เสมอ
 • ให้ความรู้ทางสุขภาพจิต (จิตศึกษา) หรือกิจกรรมทางจิตวิทยาอื่นๆ ให้กับระดับต่างๆ เช่น โรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆที่เห็นสมควร เป็นต้น
 • บริการให้ความช่วยเหลือและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตชุมชน ผู้ให้การปรึกษา และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมและติดตามข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาและกิจกรรมให้การปรึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกรายงานการทำงานให้กับหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง
 • เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่รายสัปดาห์ และเข้ารับคำแนะนำ/ปรึกษาหัวหน้างานอย่างต่อเนื่อง
 • เคารพและให้เกียรติประชาชน ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ อยู่เสมอ
 • ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร

การศึกษา:              ปริญญาตรีด้านจิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยาสาขาอื่นๆ  หากมีประสบการณ์และมีใบประกอบโรคศิลปะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาษา:                    สามารถใช้ภาษาไทยและภาษามลายูได้ดีทั้งการเขียน การอ่านและการพูด หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์:        มีประสบการณ์ด้านการวินิจฉัยทางคลินิกและการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา

ทักษะ:                

 • สามารถสื่อสารได้ดีและมีทักษะทางสังคม (เช่น มีทักษะการฟังอย่างใส่ใจ มีทัศนคติที่ดี เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น ความเคารพ มีไหวพริบ ความอดทน)
 • มีทักษะการทำงานเป็นองค์กรและการทำงานเป็นทีม
 • มีความคิดริเริ่ม ความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์
 • มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี
 • มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point และอื่นๆ)
 • มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการบำบัดรูปแบบต่างๆ
 • มีความสนใจในการช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพและความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต

 

ทักษะอื่นๆ :            มีความกระตือรือร้นความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น และสามารถเดินทางในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการได้ 

 

เงินเดือน                36,614 บาท  โบนัสเงินเดือนเดือนที่ 13 ประกันสุขภาพ

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่ง ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (CV) เงินเดือนที่คาดหวัง ข้อมูลของผู้อ้างอิง 2 ท่าน (reference) และจดหมายปะหน้าใบสมัคร ไปยังอีเมล์ pattani-admin-fin@dwbthailand.com โดยระบุหัวข้อว่า  “PSYCHOLOGIST”

วันปิดรับสมัคร: 4 มกราคม พ.ศ. 2562

 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับ

 

Psychologist, 2 positions

 

For this job the person is obliged to respect the confidentiality of the information about beneficiaries, personnel and the programme.

 • BACKGROUND OF THE PROJECT

Doctors without Borders Thailand (DWBT) is a Thai company working to increase access to mental health in Thailand. DWBT is neutral, impartial and is solely medical in nature with no religious, political or human rights objectives.

DWBT has started a project to primarily provide mental health services for people affected by the unrest, including basic mental health and physiotherapy services and an appropriate system of referral where needed.  The project is based in Pattani. DWBT is working to strengthen the existing mental health system and to build local capacity through trainings and the provision of mental health services primarily focusing on women and children affected by the unrest.

DWBT is a non-political, non-religious medical organisation and does not discriminate based on religion, race, political affiliation or sex.

 

1. TERMS OF REFERENCES

 

Location:  One position for Narathiwat and one position for Pattani

Organogram 

 • Hierarchically, under Mental Health Activity Manager
 • Functionally, under Mental Health Activity Manager

 

Main objectives/responsibilities of the position

 • Perform the mental health and psychosocial support (MHPS) consultations with target groups, in order to improve patient’s mental health
 • Provide mental health support and psycho education activities within the targeted community.
 • Coordinate with the MH team towards quality implementation of MHPS activities in the project

 

Responsibilities and tasks

 

 • Coordination with mental health team. MH awareness to improve detection of mental health symptoms and signs, especially, assessment of mental health symptoms and signs including discussion of difficult cases, referrals etc

 

 

 • Provide individual and group assessment sessions through detecting MH signs and symptoms and develop treatment plan in accordance with the symptoms presented.
 • Provide individual and/or group psychological counselling sessions for population at risk (adults and children): support coping process of the population and mobilize their inner resources for processing traumatic experiences and finding new life perspective

 

 • Visit beneficiaries at home in order to assess needs and follow up evolution when required

 

 • Coordinate with the mental health team regarding the evolution of patients, and refer patients to other health (internal and externals) professionals whenever is necessary.

 

 • Provide regular-follows and maintain accurate filling of clinical files.

 

 • Provide psycho-education and other psychosocial activities/ trainings to the population, schools, community health workers, counsellors, and organizations when required.

 

 • Collect statistical and monitoring data about sessions and counselling activities on weekly basis

 

 • Inform the supervisor and team about any issues or problems that may arise related to patients’ treatment in order to provide the best possible solution from a medical perspective

 

 • Make regular reports of work to the supervisor

 

 • Participate in weekly staff meetings and regular supervision sessions

 

 • Maintain at all times a respectful attitude towards population, patients, colleagues and other Professionals and staff

 

 • Other works assigned by supervisor

 

 1. REQUIREMENTS

 

Education: University degree in psychology, with clinical psychology and related issues.

Preference will be given to licenced clinical psychologists

Languages:    Fluency in Thai and Malay for speaking, reading and writing, English is an added advantage

Experience:     Experience in clinical practice and working with people affected by unrest

Skills:              Communication and social skills (attentive listening, open attitude,

empathy, respect, sensitivity, patience)

   • Organisational and team work skills
   • Initiative, flexibility, creativity and analysis capacity
   • Essential computer literacy (word, excel, internet)
   • Essential knowledge of different therapeutic techniques
   • Interest in helping vulnerable people
   • Motivation in developing capacity and awareness in mental health

 

Other:                 Dynamic, creative, flexible

                          Willingness and available to travel in the Deep South

Remuneration:

Salary 36,614

13th month salary

Health benefit package

 

HOW TO APPLY

To apply, all applicants should please send their CV, a cover letter, and details of two references under the reference “PSYCHOLOGIST” to pattani-admin-fin@dwbthailand.com. Before the 4th January 2019.

Replies will only be sent to short-listed candidates.

Contact : pattani-admin-fin@dwbthailand.com


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer

Editorials

บทบาทประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเขตอุตฯ IRPC ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรมสรรพากรกำลังรีดเลือดจากปูกับพ่อค้ายาเส้นหรือไม่
ศรีสุวรรณเผยพร้อมยื่นเอาผิด ขรก.ทุกคนหลังศาลปค.เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดแอซตัน อโศก ไม่ชอบด้วยกม.
แอมเนสตี้เปิดตัวไลน์สติ๊กเกอร์ “Stand Beside You”   ส่งต่อกำลังใจให้คนรอบข้างในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ศรีสุวรรณค้านนายกฯใช้ กม.ติดหนวดคุมเฟกนิวส์ทั้งๆที่ใช้ กม.ปกติได้
View more