ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ขยายเวลารับสมัคร - การจัดจ้างเพื่อจัดทำชุดการสื่อสารสาธารณะ ภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ และ การคัดเลือกผู้ให้บริการด้านการสื่อสารออนไลน์เพื่อเป็น framework agreement supplier - RFQ FA18/001 BKK-TH

ประเภทของบริการ: การจัดจ้างเพื่อจัดทำชุดการสื่อสารสาธารณะ ภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ และ การคัดเลือกผู้ให้บริการด้านการสื่อสารออนไลน์เพื่อเป็น framework agreement supplier

ระยะเวลา: 21 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์  2562 (สำหรับการจัดทำชุดการสื่อสารสาธารณะ ภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ) และ 2 ปี (สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกเป็น framework agreement supplier ด้านการสื่อสารออนไลน์)

ปิดรับสมัคร: ขยายเวลารับสมัคร จาก 6 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. เป็น 13 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น.

 

องค์การอ็อกแฟมเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนจากทั่วโลกที่ทางานร่วมกันเพื่อขจัดปัญหาความยากจน เรามีเครือข่ายอยู่ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยเรามีสถานะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สานักงานเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และได้ดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ ทั่วประเทศ ในประเทศไทยองค์อ็อกแฟมได้ทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในหลายระดับ โดยเราได้เล็งเห็นว่ากลุ่มที่มีบทบาทในการแก้ปัญหา คือกลุ่มผู้บริโภคเมือง กลุ่มธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีทั้งกำลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยหวังว่าจะแก้ปัญหาและสื่อสารให้สังคมตระหนักรู้ถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ และประชาชนและสังคมจะตื่นตัวและช่วยแก้ไข เช่นเดียวกับสังคมประเทศอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป สิงคโปร์ และฮ่องกง ตลอดทั้งปีงานรณรงค์ของเราต้องการบริการด้านการผลิตชุดการสื่อสาร โดยเน้นไปที่การสื่อสารออนไลน์ ผ่านชุดข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดีโอ บทความ อินโฟกราฟฟิค โฟโต้กราฟฟิค เป็นต้น

 

ทางองค์กร จึงอยากเรียนเชิญผู้ให้บริการการผลิตชุดการสื่อสาร ร่วมเสนอราคา รวมถึงข้อมูลของบริษัทและผลงานที่ผ่านมา  เพื่อจุดประสงค์ 2 ข้อดังต่อไปนี้

จุดประสงค์ที่ 1: เพื่อที่ทางองค์กรจะได้พิจารณาเลือกผู้ให้บริการเพื่อจัดทำชุดการสื่อสารสาธารณะ ภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ (21 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์  2562)

จุดประสงค์ที่ 2:  เพื่อที่ทางองค์กรจะได้พิจารณาเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร และใช้บริการระยะยาวต่อไปในอนาคต ระยะเวลาของสัญญาคือ 2 ปี โดยเราจะเลือกติดต่อผู้ให้บริการที่เหมาะสมในฐานข้อมูลเพื่อขอราคาและตกลงรายละเอียดในแต่ละงาน (โดยสามารถยกเว้นการเปรียบเทียบราคา) หรือ Framework agreement supplier

 

จุดประสงค์ 1: การจัดจ้างเพื่อจัดทำชุดการสื่อสารสาธารณะ ภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ

 

ความเป็นมา

เบื้องหลังอาหารทะเลของไทยที่ส่งออกไปขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลก ยังคงเต็มไปด้วยปัญหาแรงงานบังคับที่เกิดควบคู่กับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Finishing: IUU) มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วน 

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลที่เป็นธรรมและยั่งยืน หรือ (ภาคีเครือข่ายฯ) ที่ประกอบไปด้วยองค์กรภาคประชาสังคมไทย 10 องค์กรและองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ 5 องค์กร ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานในประเด็นแรงงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งขับเคลื่อนให้แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและทำงานขับเคลื่อนทางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลให้มีการจัดสรรโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและสิทธิชุมชน  ภาคีเครือข่ายฯมุ่งหวังให้ชุดการสื่อสารนี้สื่อสารในประเด็นแรงงานและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในระดับนโยบายซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมและภาครัฐต่อไปในอนาคต

 

ระยะเวลา 21 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์  2562

 

รายละเอียดเบื้องต้นของชุดการสื่อสารที่ต้องการ

- วิดีโอสัมภาษณ์ขนาดสั้น 1 คลิป(ความยาวไม่เกิน 6 นาที) วิดิโอสัมภาษณ์ขนาดยาว 1 คลิป (ความยาวไม่เกิน 25 นาที) และบทสัมภาษณ์ขนาดยาว 1 ชิ้นในประเด็นด้านการบริหารจัดการแรงงานและทรัพยากรทางทะเล* (เนื้อหาของงานทั้ง 3 ชิ้นมาจากการสัมภาษณ์เดียวกัน หากแต่ตัดต่อแบบเป็นคลิปสั้น คลิปยาว และการถอดบทสัมภาษณ์)
- การถ่ายทำคลิปวิดิโอควรถ่ายในสตูดิโอหรือสถานที่ที่เหมาะสมทั้งด้านแสงและเสียง ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจัดการเรื่องสถานที่
- สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์อย่างน้อย 5 คน ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบในการนัดหมาย โดยยึดตามรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ที่ตกลงร่วมกันกับองค์การอ็อกแฟม
- การปรับแก้งานควรทำได้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อชิ้น (สามารถเสนอมากกว่านี้ได้)
- หากเผยแพร่ผลงานในช่องทางออนไลน์ โดยมีฐานผู้รับสารไม่ต่ำกว่า 10,000 คน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 *Footage จากการถ่ายทำเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้ให้บริการกับองค์การอ็อกแฟม 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ต้องส่งมอบ

รายละเอียดหน้าที่ความต้องรับผิดชอบ การส่งมอบงาน

1. เสนอแผนร่างการนำเสนอคลิป  แผนการถ่ายทำ ซึ่งรวมถึงวัน เวลา สถานที่ การนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์ การตัดต่อ การปรับแก้ และการตรวจงาน

ภายในวันที่ 13 มกราคม 2561 พร้อมการส่งใบสมัคร

องค์การอ็อกแฟมจะประกาศผลวันที่ 14 มกราคม 2561

2. ออกแบบการนำเสนอคลิปวิดิโอ พัฒนาคำถามสัมภาษณ์ร่วมกับองค์การอ็อกแฟม

ส่งแผนและรายการคำถามที่สมบูรณ์ให้องค์การอ็อกแฟม ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562

3. ประสานเพื่อให้เกิดการสัมภาษณ์อย่างน้อย 5 คนตามรายชื่อที่ได้ตกลงกับองค์การอ็อกแฟม

ระหว่าง 21 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2562

4. ตัดต่อวิดีโอ ปรับแก้ตามความคิดเห็นขององค์การอ็อกแฟม จนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์ และเผยแพร่ในช่องทางที่ตกลงกัน

 

ส่งมอบ
- วิดีโอขนาดสั้นที่เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
- วิดีโอขนาดยาวที่เสร็จสมบูรณ์ ภายใน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
- บทสัมภาษณ์ขนาดยาว 1 ชิ้น ภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2562

 

ค่าตอบแทน (สำหรับจุดประสงค์ที่ 1)

- งบประมาณไม่เกิน 180,000 บาท (โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง)

- แบ่งชำระเป็น 2 งวด โดยได้รับเงินในเดือนมกราคม และ เดือนกุมภาพันธ์ หลังส่งใบแจ้งหนี้และส่งมอบผลงานในคุณภาพและปริมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วง

 

วิธีสมัคร

จุดประสงค์ที่ 1: กรุณาส่งใบเสนอราคา จดหมายแนะนำตัว และ Portfolio ตัวอย่างผลงาน หรือ company profile มาที่ thailandmeeting@oxfam.org.uk    

จุดประสงค์ที่ 2: ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ให้บริการด้านการสื่อสารออนไลน์เพื่อเป็น framework agreement supplier ระยะเวลา 2 ปี นอกจากส่งเอกสารสำหรับจุดประสงค์ที่ 1 แล้วให้ระบุสายงานย่อยที่ถนัด ภายใต้การสื่อสารออนไลน์ เพิ่มมาด้วย เช่น วีดีโอ บทความ อินโฟกราฟฟิค โฟโต้กราฟฟิค เป็นต้น หากมีฐานผู้รับสารไม่ต่ำกว่า 10,000 คน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขยายเวลารับสมัคร - สมัครภายในวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น. โดยระบุ Application for Online Communication Service - RFQ FA18/001 BKK-TH ในหัวเรื่องของอีเมล มาที่ thailandmeeting@oxfam.org.uk องค์การอ็อกแฟมจะพิจารณาผู้ที่ส่งใบสมัครสำหรับการให้บริการทั้ง 2 จุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการสามารถระบุได้หากสนใจสมัครเพียงจุดประสงค์ใดประสงค์หนึ่ง

องค์การอ็อกแฟมขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับและสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

จุดประสงค์ที่ 1: สำหรับชุดการสื่อสารสาธารณะ ภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ

คุณรภัสสา ไตรรัตน์  อีเมล์ rtrirath@oxfam.org.uk หรือ thailandmeeting@oxfam.org.uk 

โทร 02 248 1003 ต่อ 171  มือถือ 087 769 7757

จุดประสงค์ที่ 2: สำหรับการคัดเลือกผู้ให้บริการด้านการสื่อสารออนไลน์เพื่อเป็น framework agreement supplier

คุณดลพร อินทร์รุ่ง อีเมล์ dintr-roong@oxfam.org.uk หรือ thailandmeeting@oxfam.org.uk 

โทร 02 248 1003 ต่อ 155 

Contact : Thailandmeeting@oxfam.org.uk / 02 248 1003


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerกราฟิก / Computer Graphicเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
บทบาท NGOs กับการเมืองไทย
View more

Lasted contents

จับตารัฐ หวั่นปิดปากประชาชนผ่านพ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหารายได้
ศรีสุวรรณบุกร้อง กลต.สอบหมอบุญพฤติกรรมน่าสงสัยปมดีลวัคซีนทิพย์
เกษตรกรเหลืออด
อาณาจักรซีพี
แอมเนสตี้เรียกร้องไทยให้ความสำคัญเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบ 
View more