ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน [ANTI-LABOUR TRAFFICKING PROGRAM (ALT)]

รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน [ANTI-LABOUR TRAFFICKING PROGRAM (ALT)]

Organization : มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)/ Human Rights and Development Foundation (HRDF) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ มสพ. ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ (พม่า กัมพูชา และลาว) และทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในด้านการบังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะในภาคประมง


ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ ที่กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน [Anti-Labour Trafficking Program (ALT)]


ภารกิจหลัก

ช่วยเหลือผู้จัดการโครงการการต่อต้านการค้ามนุษย์ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการต่างๆ ให้ลุล่วงตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่กำหนด


หน้าที่และความรับผิดชอบ:

– ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ภายในทีม และที่ปรึกษา (consultant)
– ประสานงานกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐ
– จัดทำรายงานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้จัดการโครงการอนุมัติ
– ช่วยเหลืองานด้านธุรการและด้านการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
– ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเพื่อส่งเสริมภารกิจอื่นๆ ของมูลนิธิ


คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความมุ่งมั่นในการทำงานประเด็นสังคม โดยเฉพาะสิทธิแรงงานข้ามชาติ และกรอบสิทธิมนุษยชนในระดับชาติ อาเซียน และระดับสากล
3. มีความพร้อมและอดทนที่จะเรียนรู้งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานข้ามชาติ กฎหมายที่เกียวข้องกับการค้ามนุษย์และภาคประมง และกระบวนการยุติธรรม
4. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งการอ่าน พูด และเขียน (โดยเฉพาะการตอบโต้อีเมลต่างๆ) และมีทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับที่ดี
5. มีความยืดหยุ่นในการปฎิบัติงาน สามารถทำงานนอกเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อปฎิบัติงานได้โดยลำพัง
6. มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะ กลุ่มคนงาน เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายทนายและนักกฎหมาย หน่วยงานรัฐ
7. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานโครงการและนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงานได้
8. หากมีประสบการณ์ในการประสานงานโครงการหรืองานในภาคประชาสังคม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกียวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ


อัตราค่าตอบแทน: 23,000 – 30,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)


เงื่อนไขและสวัสดิการ
 : กองทุนประกันสังคม การประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
กรอบเวลา ปิดรับสมัครภายใน 10 มกราคม 2562 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเริ่มงานภายในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2562 หรือพร้อมก่อนหน้า


ผู้สนใจ กรุณาส่งประวัติส่วนตัว และจดหมายสมัครงานบรรยายเหตุผลที่สนใจตำแหน่งงานนี้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ ที่ info@hrdfoundation.org หรือ hrdf2016@gmail.com พร้อมแนบตัวอย่างงานเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
สามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่านอีเมลดังกล่าวหรือโทร 02277 6882

Contact : info@hrdfoundation.org/ 02-277-6882


ผู้ช่วย / Assistant

Editorials

View more

Lasted contents

View more