ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

มูลนิธิวัฒนเสรี เปิดรับสมัครตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและทุนการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง

รับสมัครตําแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 ตำแหน่ง

 

            มูลนิธิวัฒนเสรีมีพันธกิจเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย  โดยใช้กิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเด็กในกลุ่มเสี่ยงและแบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่มีจิตสาธารณะและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมมือกันทำงาน

ฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนมูลนิธิวัฒนเสรี ทำงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันการค้ามนุษย์ ผ่านกิจกรรมด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสานและงานหัตถกรรมทำให้ชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพที่มั่นคงโอกาสใหม่ ๆ และการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นสุขให้กับชุมชน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน และหน่วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอ งานหัตถกรรม สินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง วางแผนสร้างแบรนด์สินค้าของเราเองขายในประเทศและทั่วโลก เป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นที่จะมีส่งร่วมช่วยปรับปรุงวิถีชีวิตของชาวไทยและเป็นผู้นำใ นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและเป็นที่ผลิตอย่างเป็นธรรมทั่วโลก

เรากำลังมองหาคนที่เข้าใจธุรกิจไทยและตะวันตกการบริหารโครงการและเทคนิคการตลาด คนนี้จะเข้าใจว่าจะดำเนินธุรกิจด้านจริยธรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

ด้านโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • เรียนรู้ สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาต่างๆร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ประสานงานและสื่อสารกับชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
 • วางแผนและดำเนินการประเมินผลการมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 • จัดตั้งและดำเนินการหน่วยธุรกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจเพื่อสังคม
  • เขียนแนวคิดแผนธุรกิจและรายงานโครงการธุรกิจเพื่อสังคม
  • วางแผน ดำเนินการพัฒนาธุรกิจ
  • วิเคราะห์ประมาณการทางการเงินและผลการดำเนินงาน
  • เป็นตัวแทนของฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่ประชุม (ภายใน / ภายนอก) ตามความจำเป็น
  • พัฒนาและดำเนินแผนการขาย แผนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ/มาตรฐาน
  • จัดการและวางแผนการตลาดที่เหมาะสม
  • จัดการการทำบัญชีคลังสินค้าและการจัดจำหน่าย
  • จัดการร้านค้าออนไลน์ การอัปเดตผลิตภัณฑ์และโปรโมตสินค้าใหม่ทางสื่ออนไลน์
  • สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของธุรกิจรายอื่น ๆ ทั้งในการสร้างไลน์การผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
  • สอนการอบรมเกี่ยวกับการผลิตและทักษะทางธุรกิจขั้นพื้นฐานแก่เกษตรกรในชุมชนเป้าหมาย
 • ประสานงานกับพนักงานของทีมอื่น ๆ ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความร่วมมือกับชุมชน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการระดมทุน

ให้ความสนับสนุนและร่วมมือกับผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการ

 • แสวงหาการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆสำหรับฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เขียนข้อเสนอโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้แก่มูลนิธิ ผู้สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • เสนอความคิดที่สร้างสรรค์และแนวทางการแก้ปัญหาในกระบวนการทำงานให้กับฝ่ายและมูลนิธิวัฒนเสรี/ Freedom Story

สร้างเครือข่ายกับบุคคลและองค์กร

 • พัฒนารายชื่อผู้ติดต่อ สร้างเครือข่ายกับผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชนและองค์กรธุรกิจ
 • เป็นตัวแทนมูลนิธิวัฒนเสรี/ Freedom Story และพันธกิจของเราต่อชุมชน
 • ร่วมมือกับชุมชนในภารกิจของมูลนิธิวัฒนเสรี/ Freedom Story

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาดหรือธุรกิจเพื่อสังคม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชน
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการธุรกิจและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการการจัดสรรทรัพยากร เทคนิคการเป็นผู้นำและการติดต่อประสานงาน
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคม/วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • มีทักษะและความทุ่มเทในการทำงาน การจัดการเวลาและการมอบหมายงานต่างๆได้ดี
 • มีความคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์และความเต็มใจที่จะริเริ่มที่จะทำสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงาน
 • มีความสามารถวิเคราะห์ สรุปและนำเสนอข้อมูลได้
 • มีความใส่ใจต่อผลกระทบทางสังคมและความมุ่งมั่นในภารกิจขององค์กร
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้และคล่องแคล่ว
 • สามารถขับขี่ มีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัว
 • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม:
  • Microsoft Office
  • การจัดการฐานข้อมูล
  • Google ปฏิทิน เอกสารและอีเมล
  • Skype
  • Dropbox, Box.com

ชั่วโมงและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ทำงานเฉลี่ย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะทำงานที่สำนักงานมูลนิธิวัฒนเสรี (สำนักงานใหญ่แม่ลาว) และสำนักงานย่อยเชียงรายในตัวเมือง จังหวัดเชียงราย
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจต้องทำงานในช่วงเย็น-ค่ำและช่วงสุดสัปดาห์(ขึ้นอยู่กับภารกิจ)

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนประมาณ 20,000-25,000 บาท(พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ)
 • เงินออมทรัพย์
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดตามกฏหมายและวันหยุดพักร้อน
 • อื่นๆ

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ : 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 หรือจนกว่าจะได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครงานดังนี้

 • จดหมายสมัครงาน ระบุคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ระบุเหตุผลและแรงบันดาลใจในการทำงานกับองค์กรด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
 • ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
 • หลักฐานการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว
 • ต้องมีข้อมูลบุคคลอ้างอิง 3 ท่านที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับผู้สมัคร

(เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ด้านการศึกษา การทำงาน หรือบุคลากรทางศาสนา)

      (มูลนิธิวัฒนเสรีขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น)

ส่งเอกสารทาง E-mail. : worn@thefreedomstory.org และ khae@thefreedomstory.org

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่  171 หมู่ 1 ต.โป่งแพร่  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตามเวลาทำการ  (กรุณาโทรติดต่อล่วงหน้า)

เบอร์โทรติดต่อ : 088-288-7087 (สำนักงานใหญ่แม่ลาว)  และ 052-027-572 (สำนักงานย่อยเชียงราย)

 

 

รับสมัครตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและทุนการศึกษา (Activity and scholarship officer) จํานวน 1 ตําแหน่ง 

ขอบเขตงานด้านกิจกรรมและทุนการศึกษา

 1. จัดกิจกรรมต่างๆ ที่คำนึงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ปกครองได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
 2. บริหารจัดการด้านทุนการศึกษาของเด็กทุนในโครงการ
 3. ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเยี่ยมบ้านเด็กทุนในโครงการ
 4. เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กทุนในโครงการ
 5. สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้แก่เด็กทุนในโครงการ

 

คุณสมบัติ

1.เพศชายหรือหญิง อายุ 22-27 ปี

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้  

3.สามารถทำงาน วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 10.30 – 18.30 น. ได้ โดยมูลนิธิจะหยุดในวันอาทิตย์ – จันทร์

4.ต้องมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความตั้งใจในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ·สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office  (Word,Excel,Power point)ได้เป็นอย่างดี

5.สามารถบริหารจัดการงบทุนการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ

6.สามารถเข้าถึงชุมชนและเข้าใจบริบททั้งสังคมเมืองและสังคมท้องถิ่นได้ดี

7.เข้าใจและทําตามเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กตามนโยบายองค์กร

8.สามารถวางแผนและจัดการงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม

9.เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์

10. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และสามารถลงพื้นที่ในชุมชนได้

11. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์

12. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานกับเด็กหรือด้านทุนการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13. เงินเดือน 15,000 บาท

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. เงินสะสมออมทรัพย์
 3. วันลาพักร้อน วันหยุดประจำปี วันลากิจ ลาป่วย
 4. ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2562

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครงานดังนี้

 • จดหมายสมัครงาน ระบุคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
 • ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน พร้อมทั้งติดรูปขนาด 1 นิ้วในประวัติส่วนตัว
 • หลักฐานการศึกษา และใบทรานสคลิป
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ (ถ้ามี)
 • ต้องมีข้อมูลบุคคลอ้างอิงพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 3 ท่านที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับผู้สมัคร
 • ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ : มูลนิธิวัฒนเสรีขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น

ส่งเอกสารสมัครงานมาทาง E-mail. : kruball@thefreedomstory.org

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่  171 หมู่ 1 ต.โป่งแพร่  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตามเวลาทำการ

วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.  (กรุณาโทรติดต่อล่วงหน้า)

เบอร์โทรติดต่อ : 088-288-7087 (สำนักงานใหญ่อำเภอแม่ลาว)และ 052-027-572 (สำนักงานย่อยอำเภอเมืองเชียงราย)

 

 

Contact : khae@thefreedomstory.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
บทบาท NGOs กับการเมืองไทย
View more

Lasted contents

จับตารัฐ หวั่นปิดปากประชาชนผ่านพ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหารายได้
ศรีสุวรรณบุกร้อง กลต.สอบหมอบุญพฤติกรรมน่าสงสัยปมดีลวัคซีนทิพย์
เกษตรกรเหลืออด
อาณาจักรซีพี
แอมเนสตี้เรียกร้องไทยให้ความสำคัญเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มชายขอบ 
View more