ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ , นักสังคมสงเคราะห์

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน  2  ตำแหน่ง ***ด่วน***

ประจำที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จังหวัดกรุงเทพฯ

 1. ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ ระหว่าง 35-45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ โท ด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 4. มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชน อย่างน้อย 3 ปี
 5. มีประสบการณ์ทำงานด้านคนพิการ หรือเด็กพิการอย่างน้อย 2 ปี
 6. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet  ได้ดี
 7. มีใจรักในงานการเสริมพลัง Empowerment & Self Help Group และการทำงานกับครอบครัวเด็กพิการและเด็กพิการตามแนวคิดการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยครอบครัวเป็นพื้นฐาน

บทบาทหน้าที่

 1. บริหารจัดการในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของโครงการ
 2. พัฒนาโครงการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลโครงการตลอดจนสามารถนำเสนอโครงการต่อแหล่งทุนได้
 3. จัดทำแผนงาน สรุปงาน วิเคราะห์งาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน และปี
 4. เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการจัดอบรม สัมมนา และประชุมในรูปแบบต่างๆ
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 6. ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับเครือข่าย, ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายต่างๆ
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถเดินทางมาสมัครหรือส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
Email : fcdthailand@yahoo.com, npothirak@gmail.com
ที่อยู่ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทิดา โพธิรักษ์ เบอร์โทร 02-5399958, 02-5392916   ต่อ 11

 


 1. ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ ประสานงาน ส่งต่อบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ และให้ข้อมูล วางแผนร่วมกับครอบครัวในการแก้ไขปัญหา ตามกระบวนการทางด้านงานสังคมสงเคราะห์

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมสงเคราะห์
 2. เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 4. มีทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ การทำงานตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์
 5. มีความรู้ด้านสิทธิ-สวัสดิการสำหรับเด็กพิการและครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ
 6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้
 7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้เป็นครั้งคราว
 8. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านคนพิการ/เด็กพิการ มาก่อน (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

บทบาทหน้าที่

 1. ให้คำปรึกษาแนะนำ และประเมินสภาพปัญหาและความพร้อมของเด็กและครอบครัวก่อนเข้ารับบริการ
 2. ให้ความรู้ผู้ปกครองและช่วยเหลือให้เข้าถึงระบบสวัสดิการของภาครัฐ เช่น สิทธิ-สวัสดิการต่างๆ เช่น ด้านการรักษาพยาบาล สิทธิ-สวัสดิการตามสิทธิ  ด้านการศึกษา เป็นต้น
 3. งานเยี่ยมบ้านเด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ เพื่อประเมินสภาพครอบครัว และให้คำปรึกษา วางแผนการให้ความช่วยเหลือ
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อผู้รับบริการ (Case Referring)
 5. รับผิดชอบงานโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์
 6. จัดทำข้อมูลสถิติ ทะเบียนข้อมูลผู้รับบริการ และระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการ
 7. งานการประสานงานต่างๆ กิจกรรม โครงการฯ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ งานจัดบริการ งานด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ แก่เด็กพิการและครอบครัวเด็กพิการ ภายใต้นโยบายของสิทธิและสวัสดิการสังคม รวมทั้งภายใต้นโยบายของมูลนิธิฯ
 8. งานด้านสังคมสงเคราะห์ Case Work และ Group Work
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถเดินทางมาสมัครหรือส่งใบสมัคร-ประวัติส่วนตัว มาได้ที่
Email : fcdthailand@yahoo.com, npothirak@gmail.com
ที่อยู่ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทิดา โพธิรักษ์ เบอร์โทร 02-5399958, 02-5392916   ต่อ 11

Contact : fcdthailand@yahoo.com


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more