ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้จัดการโรงเรียน , ครู , เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้จัดการโรงเรียน , ครู , เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกการศึกษา

Organization : โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (Integrated Tribal Development Program: ITDP)

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง:             หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้จัดการโรงเรียน

จำนวน:                1 อัตรา

เงินเดือน:             30,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์) + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ บริหารงานโดย

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (Integrated Tribal Development Program: ITDP)

โรงเรียนตั้งอยู่หมู่บ้านหม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา/ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
 2. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการบริหารงานโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 4. สามารถเดินทาง และไปปฏิบัติงานประจำที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

ตำแหน่ง:        ครู

จำนวน:           1 อัตรา

เงินเดือน:           9,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม+ ประกันชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ บริหารงานโดย

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (Integrated Tribal Development Program: ITDP)

โรงเรียนตั้งอยู่หมู่บ้านหม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

 

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์, ประถมศึกษา
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
 3. ถ้าเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถเดินทาง และไปปฏิบัติงานประจำที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

ตำแหน่ง:        ครู

จำนวน:           1 อัตรา

เงินเดือน:           9,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม+ ประกันชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์เด็กเล็กบ้านกล้อหล่อเบอ บริหารงานโดย

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (Integrated Tribal Development Program: ITDP)

โรงเรียนตั้งอยู่หมู่บ้านกล้อหล่อเบอ  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

 

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฐมวัย
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
 3. ถ้าเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถเดินทาง และไปปฏิบัติงานประจำที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

ตำแหน่ง:             เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกการศึกษา

จำนวน:                1 อัตรา

เงินเดือน:             9,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ว.ส. หรือปริญญาตรี
 2. อายุระหว่าง 25-35 ปี
 3. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถเดินทาง และไปปฏิบัติงานประจำที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

เอกสารสมัครงาน

 1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา /ใบแสดงผลการเรียน
 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหารสถานศึกษา (สำหรับผู้ที่สมัครครู/ครูใหญ่)
 6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)
 7. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม ใบประกาศนียบัตรการอบรมต่างๆ เป็นต้น

 

วิธีการสมัครงาน

 1. ส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครงานได้ที่ E-mail: itdp@itdpinternational.org
 2. กรอกใบสมัครงาน และแนบเอกสารสมัครงานต่างๆ ส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่นี้

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (สมัครงาน)

69/2 หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

 1. หรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานโครงการฯ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
 2. ทางโครงการฯ จะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม และจะโทรไปนัดสัมภาษณ์งานต่อไป

 

**รับสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

Contact : itdp@itdpinternational.org


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more