ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

การจัดจ้างเพื่อจัดทำวิดีโอรณรงค์ภายใต้แคมเปญ ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’

ประเภทของบริการ: การจัดจ้างเพื่อจัดทำวิดีโอรณรงค์ภายใต้แคมเปญ ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’

ระยะเวลา: 24 ตุลาคม 2561 - 20 พฤศจิกายน 2561

ปิดรับสมัคร: 22 ตุลาคม 2561

 

ความเป็นมา

ซูเปอร์มาร์เก็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่จากการศึกษาของอ็อกแฟมพบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเอารัดเอาเปรียบในห่วงโซ่อุปทานอาหารมากมาย เช่น การให้ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด การยึดเอกสารสำคัญประจำตัว การจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรม การเข้าไม่ถึงกระบวนการร้องทุกข์และเยียวยา เป็นต้น ประกอบกับข่าวที่ปรากฎในสื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคเริ่มไม่มั่นใจว่าอาหารที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นมาจากการเอารัดเอาเปรียบ ‘คนต้นทาง’ หรือไม่

 

ขณะเดียวกัน การกระจายรายได้ในเส้นทางการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารก็ไม่เท่าเทียมกัน งานวิจัยระดับโลกของอ็อกแฟมพบว่าส่วนแบ่งมูลค่าอาหารที่ผู้บริโภคจ่ายไป ส่วนใหญ่ตกอยู่กับซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารขนาดใหญ่ ขณะที่เกษตรกรและแรงงานกลับได้รับผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยในบางสินค้าพวกเขาได้รับประโยชน์แค่ 5% เท่านั้น และช่องว่างของผลประโยชน์นี้มีแนวโน้มจะกว้างขึ้นเรื่อยๆ

 

กินเปลี่ยนโลก มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอ็อกแฟมในประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป จึงร่วมกันทำแคมเปญ ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก’ และต้องการผลิตและเผยแพร่วิดีโอชุดอย่างน้อย 3 ชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานสื่อสารและงานรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพลังผู้บริโภคที่มีผลต่อความเป็นธรรมและยั่งยืนบนเส้นทางอาหาร ตลอดจนรณรงค์เชิงบวกให้ซูเปอร์มาร์เก็ตรับฟังเสียงผู้บริโภค และหันมาเปิดเผย ปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดซื้อ โดยเป็นผู้นำในการสนับสนุนให้ผู้ผลิตอาหาร ตลอดจนเกษตรกรรายย่อย ชาวประมงมีชีวิตที่ดีขึ้น และทำให้ระบบอาหารของเรามีความยั่งยืน ปลอดภัยมากขึ้น

 

รายละเอียดเบื้องต้นของวิดีโอที่ต้องการ

- เป็นวิดีโอที่ถ่ายทอดปฏิกิริยา (Reaction Video) ของผู้บริโภคต่อข้อมูลเกี่ยวกับความไม่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร
- ตัวอย่างรูปแบบวิดีโอที่ต้องการ youtube.com/watch?v=Vr-Z6TDfc8o, youtube.com/watch?v=FmXbM7LHwbc, youtube.com/watch?v=W4yh5gNecwM
- ต้องการวิดีโออย่างน้อย 3 ชิ้น (สามารถเสนอมากกว่านี้ได้) ในธีมที่แตกต่างกันออกไป เช่น กินซีฟู้ด+ข้อมูลความไม่ยั่งยืนของอาหารทะเล กินข้าวมันไก่+ ข้อมูลความไม่ยั่งยืนของไก่และข้าว เป็นต้น
- ข้อมูลความไม่ยั่งยืนจะครอบคลุมประเด็นหลากหลาย ตั้งแต่ความปลอดภัยผู้บริโภค การปนเปื้อน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การละเมิดสิทธิแรงงาน การเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ส่วนแบ่งรายได้ที่ไม่เท่าเทียม และอื่นๆ อีกมากมาย แต่สามารถลำดับความสำคัญและให้น้ำหนักของแต่ละประเด็นไม่เท่ากันในวิดีโอแต่ละชิ้น
- การถ่ายทำ ควรถ่ายในสตูดิโอหรือสถานที่ที่เหมาะสมทั้งด้านแสงและเสียง ผู้ถูกว่าจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดการเรื่องสถานที่
- สำหรับผู้บริโภคที่เข้าร่วมการถ่ายทำ ผู้ถูกว่าจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหา นัดหมาย (และค่าจ้าง ถ้ามี) โดยอ็อกแฟมอาจสามารถช่วยจัดหาได้บางส่วน ทั้งนี้ ควรครอบคลุมเพศและวัยที่หลากหลาย แต่เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ (First Jobber) เป็นหลัก
- การคอมเม้นต์เพื่อปรับแก้งานควรทำได้อย่างน้อย 3 ครั้งต่อชิ้น (สามารถเสนอมากกว่านี้ได้)
- โทนสีและฟ้อนต์เป็นไปตาม Campaign Identity Guideline ของแคมเปญซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก
- ต้องใส่โลโก้ของแคมเปญและองค์กรร่วมจัดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดใน Campaign Identity Guideline ของแคมเปญซูเปอร์มาร์เก็ตที่รัก

 

หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ต้องส่งมอบ 

 

รายละเอียดหน้าที่ความต้องรับผิดชอบ

 

การส่งมอบงาน

 

1. ร่างแนวคิดและเสนอแผนการถ่ายทำ ซึ่งรวมถึงวัน เวลา สถานที่ จำนวนวิดีโอ จำนวนและกลุ่มประชากรของผู้บริโภคที่เข้าร่วมในวิดีโอ การตัดต่อ การปรับแก้ และการตรวจงาน

 

ตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการถ่ายทำกับอ็อกแฟม ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561

 

2. เขียนสคริปต์ ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกและเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับความไม่ยั่งยืนในแต่ละธีมที่จะใช้จริงในการถ่ายทำกับผู้บริโภคด้วย โดยอ็อกแฟมจะเป็นฝ่ายให้ข้อมูลดังกล่าว

 

ส่งสคริปต์ที่สมบูรณ์ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับความไม่ยั่งยืนรวมอยู่ด้วยให้อ็อกแฟม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 

3. ถ่ายทำ ตัดต่อวิดีโอ และปรับแก้ตามความคิดเห็นของอ็อกแฟมและทีมซูเปอร์มาร์เก็ตที่รักตามจำนวนครั้งที่ตกลงกันไว้ จนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์

 

ส่งมอบวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  

 

 

การรายงาน/ส่งผลงาน

คุณฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ เจ้าหน้าที่สื่อสานงานรณรงค์ องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทย

 

ค่าตอบแทน

- งบประมาณ ไม่เกิน 200,000 บาท (โดยผู้รับงานจะต้องรับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง)
- แบ่งชำระเป็น 2 งวด โดยได้รับเงินภายใน 15 วันหลังส่งใบแจ้งหนี้และส่งมอบผลงานในคุณภาพและปริมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วง

 

วิธีสมัคร

กรุณาส่งใบเสนอราคา และ CV ตัวอย่างผลงาน หรือ company profile มาที่ thailandmeeting@oxfam.org.uk    

ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยระบุ Application for ‘Dear Supermarket’ Reaction VDO Producer ในหัวเรื่องของอีเมล

องค์การอ็อกแฟมขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับการจ้างก่อนวันปิดรับสมัคร  ทางเราจะติอต่อกลับและสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ อีเมล์ cmuangwong@oxfam.org.uk หรือ thailandmeeting@oxfam.org.uk

โทร 02-2481003 ต่อ 157 มือถือ 08-54042217

Contact : Thailandmeeting@oxfam.org.uk / 02 248 1003 ext. 155


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more