ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองคุ้มครองช่วยเหลือผู้หญิง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรกิจ Social Enterprise


มูลนิธิพิทักษ์สตรี หรือAlliance Anti Trafic: AAT เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  เป็นกลุ่มคนทำงานกลุ่มเล็กๆที่มุ่งมั่นและมีความตั้งใจจริงและทำงานโดยตรงในพื้นที่ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อคุ้มครอง ผู้หญิงและเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์การทารุณกรรม ทางเพศและการค้ามนุษย์ การทำงานของเราครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำงานเริ่มจาก การป้องกันสู่การคุ้มครองผู้เสียหายจนกระทั่งพัฒนาศักยภาพให้ผู้เสียหายสามารถช่วยเหลือ ตนเองและผู้อื่นได้

1. รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองคุ้มครองช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก

บทบาทและความรับผิดชอบ  
     - สำรวจและจัดเก็บข้อมูล บันทึกงานภาคสนาม
     - จัดทำรายงานการลงพื้นที่จากการสำรวจข้อมูลให้แก่หัวหน้างาน
     - ติดต่อประสานงาน  รายงาน แจ้งข้อมูล
     - พัฒนาการสืบค้นข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ร่วมกับทีมงาน
     - รวบรวมและจัดทำรายงานกิจกรรม ,บันทึกข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่
     - เสริมช่วยทีมงานต่างๆ ของ มูลนิธิฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

การศึกษา
         - วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา มัธยมปลาย ขึ้นไป
ทักษะ /ความรู้/ความถนัด
         - มีความยืดหยุนและพร้อมปฎิบัติงาน กรณีเร่งด่วน  และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
         - มีความสนใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม     
         - ใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft Office,การใช้สื่อ Online,และ Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         - มีบุคลิกภาพดี เป็นมิตร

ภาษา
          - มีทักษะด้านภาษา หากสามารถสื่อสารภาษาอื่น ๆ ได้เช่น อังกฤษ,พม่า,กะเหรี่ยง,ลาว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่น ๆ    
           - หากสามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
           - ไม่จำกัดเรื่องประสบการณ์การทำงาน ขอให้มีใจรักความยุธรรม และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใผ่การเรียนรู้

2. รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรกิจ Social Enterprise

บทบาทและความรับผิดชอบ
             - ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ
             - ทำงานร่วมกับทีมงานฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อจัดตั้งและดำเนินการหน่วยธุรกิจเพื่อสังคม
             - ร่วมพัฒนาทางเลือกอาชีพให้กับกลุ่มผู้หญิงและเด็ก
             - รับผิดชอบจัดการการทำบัญชีการจัดเก็บสินค้าและการกระจายสินค้าสู่กลุ่มลูกค้า
             - จัดการร้านค้าออนไลน์ (เก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า, การUpdate ผลิตภัณฑ์และโปรโมตสินค้าใหม่ผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์)
             - พัฒนาเทคนิคและกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดภายในและนอกประเทศ
             - ประสานงานกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในชุมชนเพื่อการจัดการกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและตรงความต้องการของลูกค้าและตลาด
             - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลภาคธุรกิจ ที่มีส่วนร่ม และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง
               
คุณสมบัติผู้สมัคร

การศึกษา

            - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ทักษะ/ความรู้/ความถนัด

            - มีความรู้เกี่ยวกับหลักการธุรกิจและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร เทคนิคการเป็นผู้นำ และการประสานงานบุคคล ชุมชนและทรัพยากร
            - มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคของกิจการเพื่อสังคมและการตลาด
            - เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงบวก
            - มีความยืดหยุนและพร้อมปฎิบัติงาน กรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
            - มีความคิดสร้างสรรค์และความเต็มใจที่จะริเริ่มที่จะทำสิ่งที่จำเป็น/สร้างสรรค์ต่อการทำงาน
            - สามารถจัดการ วิเคราะห์ สรุปและนำเสนอข้อมูลได้
            - เข้าใจและทําตามเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กตามนโยบายองค์กร             
            - มีความตั้งใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
            - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด-อ่าน-เขียน) ได้ดี

อื่นๆ
             - สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
             - ไม่จำกัดเรื่องประสบการณ์การทำงาน ขอให้มีใจรักความยุธรรม และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใผ่การเรียนรู้
รายละเอียดการสมัคร
     ส่งประวัติการสมัครงานและหนังสือแนะนำตัวเองมายัง มูลนิธิพิทักษ์สตรี 328/1 ภายในสำนักกลางนักเรียนครีสเตียน ถนนพญาไท  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือส่ง Email: prajakkamkum.aat@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

Contact : 022142157


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more