ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Project officer และ เจ้าหน้าที่ Legal officer อย่างละ 1 ตําแหน่ง

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Project officer รับ 1 ตําแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. สามารถสื่อสาร อ่านเขียน ภาษาพม่าได้เป็นอย่างดี
 5. ปฏิบัติงานด้านเอกสาร แปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า
 6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 7. สามารถเป็นผู้บรรยาย อบรมให้กับผู้ใช้แรงงานได้เป็นอย่างดี
 8. มีความสามารถในการประสานงานระหว่างผู้ใช้แรงงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 9. มีประสบการณ์ทำงานกับผู้ใช้แรงงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 10. มีความอดทน ซื่อสัตย์
 11. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 12. มีใบอนุญาตขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
 13. พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

Job Description for project  Officer

 1. ออกแบบและจัดกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ร่วมกับ legal officer ให้สอดคล้องกับผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศLGBTQI คนไร้รัฐ และกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ในภาคเกษตรและก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย
 2. ติดต่อประสานงานในเรื่องทีเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้แรงงานข้ามชาติชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศLGBTQI คนไร้รัฐ และกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
 3. ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ถึงปัญหา และหาวิธีการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 4. ออกแบบและบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และรายงานผลการทำงานร่วมกับlegal officerส่งให้แก่ผู้จัดการโครงการ

 

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่Legal officer รับ 1 ตําแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุ28-35 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานข้ามชาติ หรือแรงงานต่างด้าว
 5. มีทักษะในการทำงานกับชุมชน การติดต่อประสานงานระหว่างเอกชนและรัฐบาล
 6. มีทักษะในการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
 7. มีประสบการณ์ทำงานกับผู้ใช้แรงงานระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 8. สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้ได้
 9. มีใบอนุญาตขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
 10. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

Job Description for Legal Officer

 1. ให้คำปรึกษาแก่แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศLGBTQI คนไร้รัฐ และกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
 2. ดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและการบริการของรัฐ โดยการประสานงานขอความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชน
 3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ออกแบบและอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและสิทธิขั้นพื้นฐานที่กลุ่มเป้าหมายพึงจะได้รับ
 5. ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ถึงปัญหา และหาวิธีการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 6. ออกแบบและบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และรายงานผลการทำงานกับผู้จัดการโครงการ

 

สนใจสมัคร : ส่งใบสมัครระบุตําแหน่งที่ต้องการสมัครชัดเจน ประวัติส่วนตัว  ใบรับรองการศึกษา  ใบทรานสคริปส์ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบขับขี่รถยนต์

และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 

ส่งมาทางอีเมล์ ketsara@thefreedomstory.org 

ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 052-027572, 088-2887087, 084-1508568

Contact : ketsara@thefreedomstory.org


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more