ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

Organization : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ 3 ตำแหน่ง  4 อัตรา

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  2  อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม , สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ , สาขาวิทยาศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์

** (หากจบสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจะพิจาณาเป็นพิเศษ)

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ
 • มีทักษะด้านการวิจัยฯ
 • มีทักษะด้านการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการได้อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร , ประสานงาน และการจัดประชุม
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้(หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

หรือสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางตามลำพังได้

 

เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม  1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร (โดยเฉพาะการพูดและนำกิจกรรมต่อสาธารณะ)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดโครงการได้ด้วยตัวเอง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลิกเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานตามลำพังได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้
 • อุปนิสัยรักธรรมชาติ ชอบความสงบเรียบง่าย(อยู่ง่ายกินง่าย) รักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง พึ่งตนเอง สามารถวางแผนการปลูกพืชหมุนเวียน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สร้างสรรค์กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารได้

 

เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Contact : adeqjob@hotmail.com


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more