ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

จนท.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กในโรงเรียน , นักสังคมสงเคราะห์ภาคสนาม

จนท.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กในโรงเรียน , นักสังคมสงเคราะห์ภาคสนาม

Organization : องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์ ประเทศไทย

ประกาศรับสมัครงาน ด่วน !! 2 ตำแหน่ง

องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์ ประเทศไทย (La chaine de l’espoir: CDE Thailand)

เลขที่ 175 ม.3 บ้านหนองตาไก้ ต.หนองกง อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

 

องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์ (La chaine de l’espoir : CDE.) หรือ CDE Thailand เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ  จดทะเบียนที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหากำไร และไม่มุ่งหวังทางการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ศาสนา   โดยได้ขออนุญาตเข้ามาดำเนินโครงการในประเทศไทยกว่า 25 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

โปรแกรมการศึกษาขององค์การลาแชนเดอเลสปัวร์  ประเทศไทย ขยายพื้นที่การทำงานด้านจิตสังคม การเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ให้ครอบคลุม ทั้งหมด 57 โรงเรียน ในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ นางรอง ชำนิ เฉลิมพระเกียรติ พลับพลาชัย และประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  จึงมีความประสงค์รับนักจิตวิทยาและนักกิจกรรมพัฒนาเด็กภาคสนามเข้ามาร่วมผลักดันและดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กที่กำลังตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก/ยากจน/เปราะบาง ให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตในชีวิตได้ เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและของสังคมโดยรวม

CDE Thailand กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  มีจิตสาธารณะที่ต้องการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดแก่เด็กๆ ในชนบทไทยที่กำลังขาดโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและขาดโอกาสด้านการพัฒนาทักษะชีวิตให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตในสังคมปัจจุบัน  

 

Main objectives of the program:

  • เพื่อส่งเสริมให้เด็กกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
  • เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียนสำหรับเด็ก
  • เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก/เปราะบางและวิกฤตให้มีความปลอดภัยและอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อร่างกายโดยรวม

เปิดรับสมัคร  :  จนท.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กในโรงเรียน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  :  การศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง, ประสบการณ์ทำงานด้านการฝึกอบรมและส่งเสริมสุขภาพ/สุขอนามัยและพัฒนาศักยภาพเด็ก 2 ปีขึ้นไป, หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รับผิดชอบงานพัฒนาศักยภาพเด็กกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ ผ่านกระบวนการแบบมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์/หลากหลาย  ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา และประสานงาน/หนุนเสริมภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กโดยรวม

เปิดรับสมัคร  นักสังคมสงเคราะห์ภาคสนาม  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ : การศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง   ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและครอบครัวแบบเดี่ยวและกลุ่มตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ 

คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ :  จบสาขาครอบครัวและเด็ก, จิตวิทยา,  การสื่อสารภาษาอังกฤษ

รายละเอียด :

  • คุณสมบัติจำเป็น : ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (เกียร์ธรรมดา)
  • ค่าตอบแทนขั้นต่ำ 18,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
  • สัญญาจ้างงานปีต่อปี(มีความต่อเนื่อง) และมีระยะทดลองงาน 3 เดือน
  • เอกสารสำหรับยื่นสมัคร 3 รายการ คือ
  1. จดหมายสมัครงานแนะนำตัวเอง เรื่อง แรงจูงใจ ทักษะความสามารถและประสบการณ์
  2. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  3. จดหมายรับรองจากบุคคลอ้างอิง

ส่งเอกสารทั้งหมดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาที่  vprosper@chainedelespoir.org และ laong@chainedelespoir.org

หมายเหตุ :  CDE Thailand จะทำการคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์โดยไม่รอให้ครบกำหนดเวลาประกาศ และสามารถเลือกวิธีสัมภาษณ์ โดย ทาง skype หรือ เดินทางมาด้วยตัวเอง  หมดเขตภายในวันที่  15 ตุลาคม 2561

Contact : vprosper@chainedelespoir.org


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more