ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

Organization : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา (link http://llln.me/AXDpRud )

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. กำหนดนโยบายทางบัญชีและการจัดทำบัญชีที่เหมาะสมกับ สสส. รวมถึงวางแผนและกำหนดกระบวนการทางบัญชี การเงิน ที่รัดกุม รอบคอบ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการเงินของ สสส. ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาว
 3. บริหารการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด  ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำ บัญชีทรัพย์สิน บัญชีพัสดุ บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้จัดทำต้นทุนมาตรฐาน และบันทึกบัญชีสินค้าคงคลัง
 4. บริหารการบันทึกและคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน/การตัดจำหน่ายทรัพย์สินและการตรวจนับทรัพย์สิน สสส. และบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน
 5. บริหารและดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางภาษีให้ถูกต้องตามระยะเวลา เช่น ตรวจสอบเอกสาร  คำนวณภาษี  ออกใบกำกับภาษี  บันทึกข้อมูล  ตรวจรายงาน จัดทำแบบยื่นรายการภาษี
 6. ประมาณการและบริหารการจัดเก็บรายได้ เร่งรัดการชำระหนี้สินให้ตรงตามกำหนด 
 7. บริหารการดำเนินการด้านการรับจ่ายเงินสด เงินทดรองจ่าย โดยกำหนดกระบวนการ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการรับจ่ายเงินให้เป็นไปตามกำหนด รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 8. บริหารงบประมาณ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานงบประมาณ วิเคราะห์ความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงของงบประมาณ และนำมาประกอบกับการวางแผนบริหารเงินสดได้
 9. การประสานและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ การตรวจทานรับรองงบการเงิน ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Audit) เช่น สตง. เพื่อการรับรองงบการเงินได้ทันตามเงื่อนเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
 10. วิเคราะห์และบริหารสถานะทางการเงินของ สสส.  เพื่อให้แน่ใจว่ามีรายได้ งบประมาณและรายจ่ายที่เหมาะสม มีสภาพคล่องและเงินสดที่เพียงพอ และเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
 11. บริหารเงินกองทุน สสส. ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ภายใต้นโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ 
 12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง โดยต้องเรียนวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2. มีประสบการณ์ทำงาน 15 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ระดับบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชีและการเงิน ในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบวิธีการงบประมาณของภาครัฐและการควบคุมภายในองค์กร
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก
 5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 7. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

          ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 กันยายน 2561

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

Contact : recruit@thaihealth.or.th


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more