ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ประสานงานโครงการประจำพื้นที่ , ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

 มูลนิธิรักษ์เด็ก

(The Life Skills Development Foundation)

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสิทธิเด็ก”

ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2561

 

โครงการ “พัฒนาเยาวชน อำเภอฝาง” (Developing Migrant Adolescents through Life Skills, Sports and Participation – in Fang, Thailand / DMAP) พื้นที่ อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่

 1. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการประจำพื้นที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ

 1. เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถทำงานประจำสำนักงานสนามของมูลนิธิรักษ์เด็ก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และเดินทางขึ้นลงพื้นที่ภูเขาสูงได้  
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับองค์กร ภาคี หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน การส่งเสริมและพัฒนาสถานะบุคคล (Developing Migrant Adolescents) การปกป้องคุ้มครองเด็ก พัฒนาชุมชน หรือ สังคมสงเคราะห์ อย่างน้อย 2 ปี
 5. มีทัศนคติด้านบวกต่องานสิทธิเด็ก บทบาทหญิงชาย และความหลากหลายด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
 6. มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคมกับองค์กรสาธารณกุศลหรือองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ใน ระยะยาว
 7. ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย “การปกป้องคุ้มครองเด็ก” ของมูลนิธิรักษ์เด็ก
 8. หากสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาให้มีโอกาสเพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือนเริ่มต้น 12,500 บาท (พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์)
 2. มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยอาหาร เมื่อต้องปฏิบัติงานค้างแรมนอกสำนักงาน
 3. มีประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุกับประกันชีวิตเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
 4. มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน
 5. มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน
 6. ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน พื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 2. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป การบัญชี บริหารธุรกิจ เลขานุการ และ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการและธุรการ (จะพิจารณาพิเศษ)
 4. มีความคล่องตัวในการเดินทางเพื่อสนับสนุนการทำงานต่างพื้นที่
 5. มีความสนใจทำงานกับองค์การสาธารณกุศลหรือองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์
 6. สามารถทำงานประจำ ณ สำนักงานของมูลนิธิรักษ์เด็ก พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ได้
 7. ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย “การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก” ของมูลนิธิรักษ์เด็ก
 8. 8. หากสามารถขับรถยนต์ได้เองและมีใบอนุญาตขับขี่จะได้รับการพิจารณาให้มีโอกาสเพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือนเริ่มต้น 10,000 บาท (พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์)
 2. มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยอาหาร เมื่อต้องปฏิบัติงานค้างแรมนอกสำนักงาน
 3. มีประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุกับประกันชีวิตเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
 4. มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน
 5. มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน

 ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดส่งเอกสารดังรายการด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน                                                                         (มูลนิธิรักษ์เด็กขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานไม่ครบถ้วน)

 

 1. จดหมายสมัครงานที่ร่างด้วยตนเอง ระบุตำแหน่งที่ต้องการ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) และชื่อเต็ม รูปแบบเป็นทางการ
 2. ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา มีชื่อผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนซึ่งสามารถติดต่อและตรวจสอบได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 5. 5. ใบรับรองการผ่านงาน
 6. อื่นๆ เช่น เอกสาร ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครงาน

 

 

ส่งทางไปรษณีย์ :  *กรุณาระบุชื่อผู้ส่งและที่อยู่อย่างชัดเจน

ถึง          งานบุคลากร มูลนิธิรักษ์เด็ก                    

114/19 หมู่ 2 บ้านเจ็ดยอด ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ช้างเผือก

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

 

 • ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานมูลนิธิรักษ์เด็กจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่อยู่ด้านบน
 • หรือ ส่งทางอีเมล์ / E-mail address : tlsdf@csloxinfo.com

 

ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 นี้

 

----------------------

 

มูลนิธิรักษ์เด็ก

(The Life Skills Development Foundation)

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสิทธิเด็ก”

ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2561

 

 1. โครงการ “เสริมพลังชีวิตเด็กชาติพันธุ์ ; ส่งเสริมสิทธิเด็กด้านสุขภาวะทางเพศ การเข้าถึงสถานะบุคคล และได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการค้ามนุษย์ (Ethnic and Indigenous Children Empowerment by Enhancing Education on Child Rights for Reproductive Health, Attaining Legal Status and Protection from Human Trafficking: EICE) พื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               1.1. ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

               คุณสมบัติ

                        1.เป็นหญิงหรือชายอายุ 25-35 ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถประจำสำนักงานสนามของมูลนิธิรักษ์เด็ก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางขึ้นลงพื้นที่ภูเขา ห่างไกล ชายแดน ได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถขับขี่รถยนต์ได้

                        2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา สาธารณสุข,สังคมศาสตร์,หรือการศึกษา

                        3.มีบุคลิกภาพดีชอบการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับเครือข่ายที่โครงการดำเนิน         งานร่วมได้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

                        4.มีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และประสบการณ์ในการทำกิจกรรมกับกลุ่มเด็กเยาวชน หรือมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ กับหน่วยงานภาครัฐหรือกับองค์กรพัฒนาเอกชน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

                        5.มีทัศนคติด้านบวกต่อสิทธิเด็ก บทบาทหญิงชาย  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และความหลากหลายด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

                        6.สนใจทำงานเพื่อสังคม กับองค์กรสาธารณกุศลหรือองค์กรสาธารณประโยชน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                        7.ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็กตามนโยบาย “การปกป้องคุ้มครองเด็ก” ของมูลนิธิรักษ์เด็ก

               ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

               1.เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท (พิจารณาจากวุฒิและประสบการณ์)

               2.มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยอาหารเมื่อต้องปฏิบัติงานค้างแรมนอกสำนักงาน

               3.มีประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุกับประกันชีวิตเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน

               4.มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน

               5.มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน

 

2.เจ้าหน้าที่งานปกป้องคุ้มครองและฐานข้อมูลเด็ก

                        คุณสมบัติ

                        1.เป็นหญิงหรือชายอายุ 25-35 ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และเดินทางขึ้นลงพื้นที่ภูเขา ห่างไกล ชายแดน ได้อย่างสม่ำเสมอ

                        2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์,นิติศาสตร์,สังคมศาสตร์,ศึกษาศาสตร์

                        3.มีบุคลิกภาพดีชอบการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับเครือข่ายที่โครงการดำงานร่วมได้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

                        4.มีประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือเด็กรายกรณี การประชุมทีมสหวิชาชีพ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็ก การจัดการฐานข้อมูลเด็ก

                        5.มีทัศนคติด้านบวกต่อสิทธิเด็ก บทบาทหญิงชาย และความหลากหลายด้านชาติพันธุ์และ    ชนเผ่าพื้นเมือง

                        6.สนใจทำงานเพื่อสังคม กับองค์กรสาธารณกุศลหรือองค์กรสาธารณประโยชน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                        7.ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็กตามนโยบาย “การปกป้องคุ้มครองเด็ก” ของมูลนิธิรักษ์เด็ก

               ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

               1.เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท (พิจารณาจากวุฒิและประสบการณ์)

               2.มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยอาหารเมื่อต้องปฏิบัติงานค้างแรมนอกสำนักงาน

               3.มีประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุกับประกันชีวิตเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน

               4.มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน

               5.มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน

 

 

ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดส่งเอกสารดังรายการด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน (มูลนิธิรักษ์เด็กขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานไม่ครบถ้วน)

 1. จดหมายสมัครงานที่ร่างด้วยตนเอง ระบุตำแหน่งที่ต้องการ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) และชื่อเต็ม รูปแบบเป็นทางการ
 2. ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา มีชื่อผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนซึ่งสามารถติดต่อและตรวจสอบได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 5. ใบรับรองการผ่านงาน
 6. อื่นๆ เช่น เอกสาร ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครงาน

 

ส่งทางไปรษณีย์ :  *กรุณาระบุชื่อผู้ส่งและที่อยู่อย่างชัดเจน

ถึง          งานบุคลากร มูลนิธิรักษ์เด็ก                          

114/19 หมู่ 2 บ้านเจ็ดยอด ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ช้างเผือก

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

 • ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานมูลนิธิรักษ์เด็กจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่อยู่ด้านบน
 • หรือ ส่งทางอีเมล์ / E-mail address: tlsdf@csloxinfo.com

ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 นี้

 

Contact : tlsdf@csloxinfo.com


Editorials

#Saveเพนกวิน
รัฐสวัสดิการ
ผู้นำโง่เราจะตาย
การรับมือกับโควิด
สัปปายะสถาน
View more

Lasted contents

ผู้บุกเบิก
#Saveเพนกวิน
ผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง: โควิด-19 และเรือนจำ
แอมเนสตี้เรียกร้องสมัชชาความมั่นคงฯ รีบใช้มาตรการห้ามซื้อขายอาวุธต่อเมียนมาทันที 
ศรีสุวรรณบุก สน.พหลโยธินแจ้งจับกลุ่มราษฎร-REDEM ชุมนุมหน้าศาลหมิ่นตุลาการ
View more