ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ด่วน!! Project Manager (สายงานพัฒนาชุมชนและแหล่งการเรียนรู้)

Organization : กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี

กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี ผู้นำในการสร้่างการเรียนรู้ทุกด้านแก่ครอบครัวไทย ผ่านสื่อกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขอชิญทุกท่านที่มีความสนใจในงานด้านสร้างการเรียนรู้แก่สังคม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

1. Project Manager (สายงานพัฒนาชุมชนและแหล่งการเรียนรู้)

คุณสมบัติ

1.ปริญาตรีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ในด้านชุมชนและแหล่งการเรียนรู้ 5 ปีขึ้นไป

3.เป็นนักบริหารและจัดการได้ดี

4.มีความเชี่ยวชาญในการเจรจาต่อรอง และประสานความร่วมมืออย่างรอบด้าน เพื่อรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร

5.มีทักษะในการนำเสนอ , งานขาย และสื่อสารได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ศึกษาและวิเคราะห์ตลาด ประเมินโอกาสและช่องทางด้านธุรกิจ เพื่อเปิดพื้นที่และสร้าง
“โครงการใหม่” ในแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจที่กำหนดไว้

2.วางแผนการจัดการทรัพยากรต่างๆ ด้านบริหารโครงการ (ระบบ คน งบประมาณ เวลา) ให้
สอดคล้องกับนโยบาย

3.คาดการณ์สถานการณ์งานทั้งโครงการ และจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้อง

4.ร่วมบริหารจัดการระบบ Outsourcing, Networking และ Partnership และร่วมบริหาร
ความสัมพันธ์กับพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารด้านการเงิน และการเบิก-จ่ายงบประมาณโครงการ

6.จัดทำเอกสารประกอบโครงการ ได้แก่ เอกสารสรุปความต้องการของลูกค้า เอกสารเสนอราคา
สัญญาจ้าง เอกสารการประชุม เอกสารเพื่อติดต่อประสานงาน เอกสารส่งมอบงาน เป็นต้น

7.ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อตอบสนองนโยบายของหน่วยธุรกิจและองค์กร

 

ผู้สนใจสามารถส่ง resume มาได้ที่ warawut@raklukegroup.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-8318400 ต่อ 4221,4001

Contact :


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more