ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้จัดการ / Operations Manager

Organization : สวนสายน้ำ(Stream Garden, Retreat and Conference Center

ตำแหน่งงาน        ผู้จัดการ / Operations Manager
สถานที่ปฏิบัติงาน        “สวนสายน้ำ” สถานพักใจและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Stream Garden, Retreat and Conference Center)
            ๑๔๒๘ บ้านทุ่งจัง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน    ตำแหน่งถาวร  กำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน ๙๐-๑๒๐ วัน
ค่าตอบแทน / สวัสดิการ
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน    240,000บาท/ปี (ผกผันตามผลประกอบการรายปี)
    สวัสดิการ        -      บ้านพักสวัสดิการในสวนสายน้ำ
-    อาหารเพื่อสุขภาพ ๓ มื้อ
-    ตรวจสุขภาพประจำปี
-    ประกันสังคม
กำหนดเริ่มปฏิบัติงาน          กันยายน ๒๕๕๗
วันประกาศรับสมัคร     ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗
วันปิดรับสมัคร        ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗

ข้อมูลองค์กร
สวนสายน้ำ(Stream Garden, Retreat and Conference Center)ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิอันวีกษณา (Anveekshana Foundation) ซึ่งดำเนินการเผยแพร่ปรัชญาการศึกษาและการดำเนินชีวิตของนักปรัชญาการศึกษา “กฤษณะมูรติ”ดำเนินกิจกรรมกึ่งธุรกิจ (Social Enterprise)  เพื่อผลประกอบการทางสังคม (ศักยภาพด้านในของมนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา) ในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ในเขตอนุรักษ์ระบบนิเวศน์บ้านทุ่งจัง  โดยจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศสงบเงียบและร่มเย็น เป็นสถานที่จัดประชุม อบรม สัมมนา ที่ให้บริการอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพซึ่งเรียบง่าย แต่พิถีพิถันทั้งด้านรสชาติ สรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการ   (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมwww.questfoundation.org  / www.streamgarden.org)

ขอบข่ายงาน
มูลนิธิอันวีกษณา ก่อตั้งมาเป็น เวลา ๑๘ ปี มีโครงการและขอบข่ายการดำเนินงาน ดังนี้
๑.    บ้านพักผ่อนอันสงบเงียบเพื่อการศึกษาศักยภาพตนเองจากภายใน
๒.    สถานที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ประชุม อบรม สัมมนา เสวนาย่อย สำหรับกลุ่มหรือคณะบุคคล
๓.    สถานที่สำหรับกิจกรรมการเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ นก พันธุ์ไม้
๔.    สนับสนุนการรับประทานอาหารสุขภาพปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพทางเลือก
๕.    คอร์สฟื้นฟูสุขภาพด้วยการล้างพิษตับและถุงน้ำดี
๖.    โครงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารในโลกนอกกรอบ  (Summer Camp Programme)
-    Leadership Programme สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
-    Life Skills and Mindfullness, English Camp  สำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา
๗.    สวนเกษตรชีวภาพเพื่อชิวิต ปลูกผัก ผลไม้ และสมุนไพร สนับสนุนและส่งเสริมการรับประทานอาหารปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นยารักษาสุขภาพ
๘.    งานแปล เรียบเรียง จัดพิมพ์  เผยแพร่ รวบรวมชีวิตและงานของ J. Krishnamurtiในประเทศไทย
๙.    เครือข่ายห้องสมุด รวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ เกี่ยวกับชีวิตและงานของJ.Krishnamurti

บทบาทหน้าที่
๑.    กำหนดแผน เป้าหมาย ผลลัพธ์ และขั้นตอนการดำเนินงาน
๒.    กำกับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน
๓.    ประสานงานกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
๔.    กำกับ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
๕.    พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรและการดำเนินงานขององค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการปฏิบัติงานขององค์กร
๖.    รายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติ
๑.    ชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
๒.    มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร หรือโครงการ (ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่)  ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๓.    หากมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรกึ่งธุรกิจเพื่อผลประกอบการทางสังคมหรือมีความสนใจการศึกษาและพัฒนาตนเองจากภายใน จะเป็นประโยชน์ต่อบริบทการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง
๔.    สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการอ่าน การพูด และการเขียน
๕.    มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน
๖.    ใฝ่เรียนรู้ มีทัศนคติต่อโลกและชีวิตในเชิงบวก
๗.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมปฏิบัติงานพื้นฐานได้ดี
๘.    สนใจประเด็น การศึกษาทางเลือก การแพทย์วิถีไทยหรือสุขภาพทางเลือก
๙.    สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
๑๐.    รักความสงบเงียบ  มีชีวิตเรียบง่าย 

ผู้สนใจ โปรดส่งเอกสาร  (1)  Cover Letter  (2) CV / Resume ไปได้ที่
E-mail: questfoundation@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
E-mail: questfoundation@gmail.com
โทรศัพท์-0813287132  / 0818222110
 

Contact :


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more