webmaster@thaingo.org

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ปฎิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย)

Back
: FHI 360
: 23 Aug 2023
30 / September / 2023

FHI 360 is a global organization that mobilizes research, resources and relationships so people everywhere have access to the opportunities they need to lead full and healthy lives. With collaborations in over 60 countries, we work directly with local leaders to advance social and economic equity, improve health and well-being, respond to humanitarian crises and strengthen community resilience. We share data-driven insights and scalable tools that expand access and equity so communities can effectively address complex challenges, respond to shocks and achieve thriving futures. To learn more, visit fhi360.org.

องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กำลังเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ปฎิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ถ. ราชดำริ กรุงเทพมหานคร

หน้าที่หลัก

รับผิดชอบงานด้านการเงินของโครงการ EpiC และในส่วนงานการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดเตรียม ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher) แบบฟอร์มคำขอสั่งซื้อ (Purchase Requistion Form) แบบฟอร์มค่าเดินทาง เป็นต้น จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน (Financial Report) จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของโครงการ และติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานการเงินและบัญชีรายเดือนของโครงการ (Financial Report)
 • จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของโครงการ
 • วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกระทบงบประมาณของโครงการ
 • จัดเตรียม ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher) แบบฟอร์มคำขอสั่งซื้อ (Purchase Requistion Form) แบบฟอร์มค่าเดินทาง เป็นต้น
 • ตรวจสอบและกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ EpiC ประเทศไทย ร่วมกับ FHI 360
 • ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายตามงบประมาณโครงการ EpiC ให้เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา
 • ดำเนินการจัดทำเรื่องจัดซื้อ/จัดงาน ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการเงิน และระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ 
 • เรื่องขออนุมัติจัดซื้อ(MM) และเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์
 • พิมพ์งบใบสำคัญ ในระบบ FMIS ที่จะส่งเบิกชดเชยจากส านักงานการคลังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามประเภท งบประมาณรายจ่ายในแต่ละหมวด เช่น งบดำเนินการ เช่น ค่าใช้สอยและวัสดุ
 • ดำเนินการเรื่องเบิกเงิน (BA) และตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการเบิกเงินในเบื้องต้น ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า เป็นต้น
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการเงิน บัญชี การตลาด, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน บัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • ความเข้าใจแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี (Accounting Knowledge)
 • มีความรู้เรื่องระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการเงินและพัสดุ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
 • มีความรู้เรื่องระเบียบการเงินบัญชีและพัสดุของโครงการ EpiC ประเทศไทย
 • มีความน่าเชื่อถือและเชื่อถือได้ ของข้อมูลทางด้านตัวเลข
 • มีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องแม่นยำและความทันต่อเวลา
 • มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ของทางมาและที่ไปของตัวเลข

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงทาง เวปไซต์ ขององค์กรฯ โดยคลิก ที่นี่  หรือ ส่งใบสมัครและประวัติการทำงานมาที่ hr.thailand@fhi360.org 

Contact : ้hr.thailand@fhi360.org

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112