ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ

อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ

Organization : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ (Paralegal)

 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย เรายังมีความต้องการบุคลากรที่จะมาทำให้หน้าที่ “อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ” (Paralegal) เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในห้วงยามวิกฤตตุลาการและโมงยามของกดปราบจากรัฐด้วยนิติสงครามเช่นนี้ให้ดำเนินไปได้เป็นอย่างดี เราหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านเข้าร่วมทำงานเป็นกำลังสำคัญในการธำรงไว้ซึ่งระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันงดงาม และทำงานส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงร่วมก่อร่างสร้าง “นิติรัฐ” ไปพร้อมกันกับเรา

 

ขอบเขตงาน

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะเบื้องต้นในการติดต่อประสานงานลูกความ ทนายความ เจ้าหน้าที่รัฐ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะเบื้องต้นในการรวบรวมข้อมูล บันทึก จัดการเอกสาร และจัดทำข้อมูลทางคดีอาญา
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม มีทักษะการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นในการทำงานคดี
 4. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานทางคดี หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
 2. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน บันทึกและจัดทำข้อมูล
 3. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ
 4. ไม่มีงานประจำ (หากมีงานประจำสามารถทำนอกเวลางานได้ “สอบข้อเท็จจริง”)
 5. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 6. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 7. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 8. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล

 

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา/การทำงานได้ที่นี่ คลิกที่นี่
 2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 3. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ recruitment@tlhr2014.com

Contact : recruitment@tlhr2014.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorผู้ช่วย / Assistantนักกิจกรรม / Activistนักกฎหมาย / Lawyerธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more