ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

Organization : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี
จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร มีประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี-การเงิน
 3. มีประสบการณ์งานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. มีทักษะในการสื่อสาร และการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 5. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
- เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม AIA
วิธีการสมัคร
ขอให้ท่านกรอกฟอร์มใบสมัครงานของสมาคมฯ 
ด้วยลายมือ   
พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และ ใบเสดงผลการศึกษาระดับสูงสุด                                          
 
ส่งกลับมาที่  
อาทิตยาคาร
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)   
45/10  ม.2  ซ.บางเตย 5  ถ.บรมราชชนนี  ต.บางเตย อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210              
หรือ  
สแกน หรือ ถ่ายรูปให้ชัดเจน 
ส่งมายัง E-mail adeqjob@hotmail.com
  
ท่านสามารถดูงานของเราจากทาง
Website       www.adeq.or.th  
Facebook     ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี  
                   eco stay at ruam-tawan  
                    โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ  
  
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
ณภัทร(โอ๊ต) 
โทร. 02-408-1600 , 096-239-6156
 
 
 
เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเรียนรู้
จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
ลักษณะงาน
• เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ต่างๆ เช่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ สื่อ  
  เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรม
• เป็นวิทยากรบรรยายในฐานความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรม
• สรุปผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงาน
• ช่วยดูแลงานเบื้องหลังทั้งหมดของกิจกรรม เช่น งานบำรุงรักษาสื่อ งานธุรการ งานจัดซื้อ พัสดุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. รักที่จะทำงานด้านการให้ความรู้หรือสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร โดยสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อหน้ากลุ่มคนจำนวนมาก
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี
 6. มีความกล้าหาญ สามารถออกไปปฏิบัติงานตามลำพังได้
 7. คล่อง WORD, EXCEL, POWER POINT
 8. ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน พอใช้
 9. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
- เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม AIA
วิธีการสมัคร
ขอให้ท่านกรอกฟอร์มใบสมัครงานของสมาคมฯ 
ด้วยลายมือ   
พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และ ใบเสดงผลการศึกษาระดับสูงสุด                                          
 
ส่งกลับมาที่  
อาทิตยาคาร
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)   
45/10  ม.2  ซ.บางเตย 5  ถ.บรมราชชนนี  ต.บางเตย อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210              
หรือ  
สแกน หรือ ถ่ายรูปให้ชัดเจน 
ส่งมายัง E-mail adeqjob@hotmail.com
  
ท่านสามารถดูงานของเราจากทาง
Website      www.adeq.or.th  
Facebook    ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี  
                 eco stay at ruam-tawan  
                  โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ  
  
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
ณภัทร(โอ๊ต) 
โทร. 02-408-1600 , 096-239-6156
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
ลักษณะงาน
โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) มีหน้าที่หลักในการเป็นผู้ปฏิบัติงานและประสานการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในภายนอก (ประสานระหว่างส่วนต่างๆของโครงการ และประสานกับผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง) ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี ** หากจบสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ/มีทักษะติดตามข้อมูลได้อย่างครบถ้วน/ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ เช่น SPSS ได้
 4. มีทักษะด้านการจัดการโครงการ (หากเคยทำโครงการกับ สสส. มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. มีทักษะการสื่อสาร,ประสานงานเชิงรุกและจัดประชุม
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 7. มีทักษะด้านการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
 8. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางตามลำพังได้
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
- เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม AIA
วิธีการสมัคร
ขอให้ท่านกรอกฟอร์มใบสมัครงานของสมาคมฯ 
ด้วยลายมือ   
พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และ ใบเสดงผลการศึกษาระดับสูงสุด                                          
 
ส่งกลับมาที่  
อาทิตยาคาร
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)   
45/10  ม.2  ซ.บางเตย 5  ถ.บรมราชชนนี  ต.บางเตย อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210              
หรือ  
สแกน หรือ ถ่ายรูปให้ชัดเจน 
ส่งมายัง E-mail adeqjob@hotmail.com
  
ท่านสามารถดูงานของเราจากทาง
Website                  www.adeq.or.th  
Facebook                ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี  
                              eco stay at ruam-tawan  
                               โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ  
  
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
ณภัทร(โอ๊ต) 
โทร. 02-408-1600 , 096-239-6156
พนักงานดูแลอาคารและโดยรอบอาคาร
จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
ระดับเงินเดือน 9,000 บาท
ลักษณะงาน
ต้องการคู่สามี -ภรรยา ที่สามารถทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 4 ชั้นและดูแลบริเวณโดยรอบอาคาร รดน้ำต้นไม้ ตกแต่งกิ่งไม้ และหากมีความสามารถทางช่าง(ไฟฟ้า/ประปา) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุ 30 - 50 ปี
 2. ขยัน อดทน ทำงานได้หลากหลาย หากมีความสามารถทางช่างด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. กินง่าย อยู่ง่าย เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
 4. มีความรับผิดชอบไม่เกี่ยงงาน
 5. มีความซื่อสัตย์สูง
 6. พร้อมที่จะเปิด-ปิดอาคารเมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารจะเข้ามาทำงานตลอด
 7. สามารถอยู่เฝ้าอาคารได้ทุกวัน อย่างน้อย 1 คน
 8. ทำงานจันทร์ - เสาร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- มีบ้านพักพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้ใช้น้ำ-ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วย
- วันหยุด 13 วัน/ปี
วิธีการสมัคร
ขอให้ท่านกรอกฟอร์มใบสมัครงานของสมาคมฯ 
ด้วยลายมือ   
พร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และ ใบเสดงผลการศึกษาระดับสูงสุด                                          
 
ส่งกลับมาที่  
อาทิตยาคาร
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)   
45/10  ม.2  ซ.บางเตย 5  ถ.บรมราชชนนี  ต.บางเตย อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210              
หรือ  
สแกน หรือ ถ่ายรูปให้ชัดเจน 
ส่งมายัง E-mail adeqjob@hotmail.com
  
ท่านสามารถดูงานของเราจากทาง
Website         www.adeq.or.th  
Facebook       ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี  
                    eco stay at ruam-tawan  
                     โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ  
  
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
ณภัทร(โอ๊ต) 
โทร. 02-408-1600 , 096-239-6156

Contact : adeqjob@hotmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more