webmaster@thaingo.org

สำหรับท่านที่โอนเงินหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่
For those who make a transfer job announcement fee after December 20, 2023, ThaiNGO team will send receipt after the New Year.

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ประจำสาขา เชียงใหม่

Back
: Baan Dek Foundation
: 6 Feb 2023
06 / March / 23

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ 

           มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (มูลนิธิบ้านเด็กฯ ) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ไม่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคการเมือง และ ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่ ภารกิจหลักของมูลนิธิบ้านเด็กฯคือส่งเสริมให้เด็กๆที่อยู่ในสภาวะเปราะบางในพื้นที่สลัมในเขตเมืองและแคมป์คนงานก่อสร้างในประเทศไทยให้เข้าถึงระบบการศึกษาการรับบริการด้านสุขภาพ และความปลอดภัย

           ตลอดเวลา10 ปีในการบุกเบิกการทำงานในเชียงใหม่ทีผ่านมา มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กได้เริ่มทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทก่อสร้างและกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างสรรค์ผลกระทบที่ยั่งยืนในชุมชนก่อสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงบริการต่างๆ ในขั้นพื้นฐานให้กับแรงงานก่อสร้างและบุตรหลานของพวกเขา

           ในปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิบ้านเด็กและยูนิเซฟประไทยได้พัฒนากรอบการดำเนินการ โดยได้รับคำแนะนำจากบริษัทก่อสร้าง 12 แห่ง แล้วทำการเผยแพร่ในหัวข้อ Building Futures in Thailand.  

           จากการเผยแพร่กรอบการดำเนินการนี้ มูลนิธิบ้านเด็กฯได้พัฒนาและควบคุมกรอบการดำเนินการร่วมกับกลุ่มบริษัทก่อสร้างในการวางรากฐานร่วมกันโดย  ชุดเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับกลุ่มบริษัทก่อสร้างนี้ จัดทำขึ้นเพื่อทำงานและสนับสนุนในกรอบการดำเนินการสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในบริษัทต่างๆ

           ตลอดช่วงเวลาทีเราเผยแพร่การสร้างความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลกระทบทางสังคมนี้ มูลนิธิบ้านเด็กฯต้องการที่พัฒนาและขยายการนำกรอบการทำงานและเครื่องมือให้แพร่หลายมากขึ้นในภาคส่วนของการก่อสร้าง https://www.buildingsocialimpact.org/eng 

 

สภาพแวดล้อมในการทำงานของเรา

           ขอเชิญให้คุณเข้ามาร่วมงานกับทีมงานที่แรงขับเคลื่อนและใจรักในการทำงานของเราเพื่อสร้างนวัตกรรมและผลกระทบทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ โดยทีมงานมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กและระบบสังคมของเรานี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความเคารพซึ่งกันและกันและมีการทำงานในเชิงรุก ซึ่งมูลนิธิฯต้องการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเพื่อให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติที่ดีและมีเกียรติอย่างเท่าเทียมกัน

 

ตำแหน่งงาน:

           นักศึกษาฝึกงานผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ มีบทบาทในการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมงานในตำแหน่งอื่นๆให้ได้รับการดูแลที่ดีมากขึ้นและมีบทบาทในการดำเนินธุระที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่มีความสำคัญต่อมูลนิธิฯ

 

ลักษณะงาน:

ตำแหน่ง:                     นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (HR & Admin  Assistant)

ประเภทของสัญญา:    สัญญาทำงานเต็มเวลา 

แผนก:                         แผนกทรัพยากรบุคคล

ที่ตั้งสำนักงาน:            จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่เริ่มทำงาน:           เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานที่ประกาศ:

           นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ จะมีทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเพื่อดำเนินการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ โดยนักศึกษาฝึกงานทุกคนจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับทักษะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต โดยจะอยู่ภายใต้ความดูแลของ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและทรัพยากรบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยทั่วไป:

1. ความรับผิดชอบในด้านทรัพยากรมนุษย์

 • สนับสนุนงานด้านการประสานงานเพื่อต่อวีซ่า และ ขอใบอนุญาตทำงานให้กับพนักงานชาวต่างชาติ

 • ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ เเละสนับสนุนงานด้านการรับสมัครงาน

 • จัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงานให้กับพนักงานในแผนกต่างๆ

 • สนันสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของพนักงาน

 • ดูแลอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมในสำนักงานให้เรียบร้อย และพร้อมใช้งานตลอด

 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมอบรม หรือ กิจกรรมทำงานนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • จองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมให้กับพนักงานที่จะเดินทางไปทำงานให้กับมูลนิธิฯ

2. งานด้านธุรการ

 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ

 • ถ่ายเอกสารและเติมแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้งานในสำนักงาน

 • ส่งเอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ค้นหาข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงติดต่อกับหน่วยงานต่างๆตามภารกิจ

 • แปลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • ประสานงานกับร้านขายของเพื่อสั่งซื้อสินค้าต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในมูลนิธิฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • จัดทำเอกสารต่างๆจากไฟล์ PDF เป็น File Word และ Excel ตามที่ได้รับการร้องขอ

 • ดูเเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานอาทิ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงอำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ แก่พนักงาน

3. งานช่วยเหลือโครงการอื่นๆ (กรณีที่ได้รับการร้องขอ)

 • ลงพื้นที่ชุมชน ช่วยงานเจ้าหน้าที่สังคม และคุณครู

 • ช่วยเหลือกิจกรรมต้อนรับ Visitor และ ผู้บริจาค 

 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติ:  ไทย

 • ทักษะด้านภาษา:  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้ 

 

ระดับการศึกษา:  

มัธยมศึกษา,ปวช,ปวส และ ระดับอุดมศึกษา ในทุกสาขาวิชา

 

คุณสมบัติอื่นๆที่จำเป็น:

 • มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานได้เรียบร้อยตามกำหนดเวลา 

 • มีใจรักในงานด้านสาธารณกุศล มีความสนใจที่จะทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีทักษะด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, มีความยืดหยุ่น, มีแรงจูงใจที่จะทำงานและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 • สวัสดิการและค่าตอบแทน: อาหารเที่ยง, กาแฟส่วนกลาง, เงินเบิกสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

 

วิธีการสมัครฝึกงาน:

           หากคุณสนใจที่เข้าร่วมฝึกงานกับทางมูลนิธิฯในตำแหน่งนี้แล้วโปรดส่งเอกสารสำหรับสมัครงานทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ (เอกสารประกอบการสมัครงาน(Resume/CV) และ จดหมายสมัครงาน มาที่อีเมลล์: recruit@baandekfoundation.org

           โอกาสที่มีความเท่าเทียม: มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กเป็นผู้จ้างงานที่ยึดหลักความเท่าเทียมเป็นสำคัญ องค์กรของเราไม่จะดูหมิ่นผู้ใดและมีมาตรการควบคุมเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นในการประกาศรับสมัครงาน,การจ้างงานและการระบุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องลงไปในการจ้างงานเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติไต่อผู้สมัครงาน หรือ ลูกจ้าง บนพื้นฐานของ  เชื้อชาติ,สีผิว,เพศ,ชาติกำเนิด,อายุ,ศาสนา,ความเชื่อ,ความทุพพลภาพ,รสนิยมทางเพศ,อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ

           การคุ้มครองเด็ก: เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็กของมูลนิธิบ้านเด็กฯ ผู้ที่ได้รับเลือกต้องส่งสำเนาประวัติอาชญากรรมของตนเองให้กับมูลนิธิบ้านเด็กฯ เป็นการแสดงถึงความยึดมันต่อนโยบายต่างๆ ของมูลนิธิฯ โดยหมายถึง ต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็ก,นโยบายป้องกันการเปิดเผยและการล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงนโยบายป้องกันการคอรัปชัน

 

วันที่ปิดรับสมัคร:  เปิดรับสมัครตลอด

 

ช่วงเวลาทำงาน: ทำงานเต็มเวลา - วันจันทร์-วันศุกร์ อาจจะมีเลิกงานเย็นหรือทำงานเสาร์-อาทิตย์บ้าง โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อน 

 

โปรดทราบว่าการสมัครงานในตำแหน่งดังนี้จะได้รับการตรวจสอบเป็นระยะและตำแหน่งงานนี้จะยังคงประกาศต่อไปจนกว่าจะมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กได้ที่ www.baandekfoundation.org.

Contact : recruit@baandekfoundation.org / 053222211

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112